Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Octombrie 2011

Email Imprimare PDF

Vă aducem la cunoştinţă, în continuare, noutaţile, modificarile şi completările operate în legislaţia Republicii Moldova pe parcursul lunii octombrie 2011.

Antreprenoriat

1. Ca rezultat al procesului de inventariere a actelor permisive eliberate persoanelor ce desfăşoară activitatea de întreprinzător, de către autorităţile publice (Ghilotina 2+), au fost publicate:

 • Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.Scopul legii menţionate constă în instituirea unor prevederi unitare privind procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi aplicată de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă acesteia. Legea reglementează procedura de eliberare a actului permisiv, de prelungire a valabilităţii acestuia, de reperfectare, eliberare a duplicatului, de suspendare şi reluare a valabilităţii actului permisiv, precum şi de retragere a acestuia. Legea include Nomenclatorul actelor permisive, care conţine lista tuturor actelor permisive cu caracter de autorizare, autorităţile emitente ale acestora, termenul de valabilitate şi costul acestor acte. Potrivit legii menţionate, prevederile actelor legislative şi ale celor normative cu privire la eliberarea actelor permisive, precum şi taxele pentru eliberarea acestora, care nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive se consideră caduce. Legea nominalizată va intra în vigoare la 14 martie 2012, cu excepţia art.11 alin.(6), care va intra în vigoare la data de 1 februarie 2012 şi care prevede obligaţia titularului actului permisiv de a-l restitui organului emitent în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a acestuia. Nerespectarea acestei prevederi se va sancţiona conform art. 541 din Codul contravenţional. (Legea nr. 160 din 22 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 170-175 din 14 octombrie 2011).
 • Legea privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. Potrivit legii, ghişeu unic este mecanismul care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să prezinte informaţii şi documente standardizate printr-un singur punct de recepţionare, astfel fiind îndeplinite toate cerinţele legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător. Scopul ghişeului unic este de a eficientiza şi raţionaliza fluxul de informaţii primare: constatarea, instituirea şi înregistrarea unor fapte, drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. Legea reglementează condiţiile instituirii ghișeului unic, modul de beneficiere de informaţii prin intermediul ghişeului unic, drepturile autorităţii/organizaţiei ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic etc. (Legea nr. 161 din 22 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 170-175 din 14 octombrie 2011).
 • 2. Au fost efectuate modificări şi completări în Legea cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000. Ca urmare a modificărilor introduse, s-a concretizat că va fi supusă verificărilor din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei crearea, extinderea, comasarea şi fuzionarea holdingurilor, corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-financiare. Astfel, verificările menţionate nu se vor extinde asupra creării şi reorganizării agenţilor economici şi asociaţiilor acestora care nu sunt holdinguri, corporaţii transnaţionale şi grupuri industrial-financiare. Totodată, s-a stabilit că în cazul creării, extinderii, comasării şi fuzionării holdingurilor, corporațiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-financiare este necesară obţinerea în acest sens a acordului Agenţiei. (Legea nr. 162 din 22 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 170-175 din 14 octombrie 2011).

  3. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a emis o prescripţie, potrivit căreia a atenţionat agenţii economici care activează pe teritoriul Republicii Moldova şi gestionează activitatea saloanelor (magazinelor) de mobilă, să întreprindă măsuri de indicare, pe produsele expuse spre vânzare, a informaţiilor referitoare la locul de producere (ţara de origine), precum şi producătorul acestora în modul stabilit de Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor. Neindicarea informaţiei menţionate pe articolele de mobilă expuse spre comercializare, constituie o încălcare a dreptului consumatorului la informare, creează premise pentru inducerea în eroare a consumatorului referitor la ţara de origine şi producătorul produselor expuse spre vânzare, precum şi constituie o acţiune de concurenţă neloială. Prescripţia menţionată urmează a fi executată în termen de 10 zile din data publicării. (Prescripţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. CNP-44/11-37 din 26 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 170-175 din 14 octombrie 2011).

  4. În scopul deblocării procesului de autorizare a medicamentelor, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul privind procedura de autorizare de punere pe piaţă a medicamentelor fabricate în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricaţie (GMP). Potrivit ordinului menţionat, s-a dispus ca Agenţia Medicamentului să asigure procesul de autorizare a medicamentelor fabricate în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricaţie, după efectuarea expertizei documentaţiei prezentate şi adoptarea deciziei pozitive a Comisiei Medicamentului, fără efectuarea controlului calităţii de către Laboratorul pentru Controlul Calităţii Medicamentelor la etapa de autorizare şi autorizare repetată, cu efectuarea acestui control ulterior selectiv. (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 767 din 11 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 182-186 din 28 octombrie 2011).

  5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a stabilit cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2012 la nivel de 0,26 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Plăţile de reglementare şi monitorizare urmează de a fi transferate trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Prevederile menţionate au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2011. (Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 26 din 25 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 182-186 din 28 octombrie 2011).

  Legislaţie fiscală

  1. Ministerul Finanţelor a aprobat Indicaţiile metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase în scopul impozitării. În Indicaţiile Metodice menţionate sunt specificate consumurile care se includ în costul mineralelor utile extrase în scopul calculării taxei pentru extragerea mineralelor utile conform Titlului VIII „Taxele pentru extragerea resurselor naturale” al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 117 din 3 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 170-175 din 14 octombrie 2011).

  2. A fost aprobat şi publicat formularul tipizat de document primar cu regim special „A-2/bi Bonul de comandă” şi Instrucţiunea privind modul de completare a acestuia. „A-2/bi Bonul de comandă” urmează a fi întocmit de către entitate în cazul confecţionării, reparării, restaurării articolelor din metale preţioase şi pietre (giuvaiere) preţioase la comanda beneficiarului. (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 110 din 12 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 182-186 din 28 octombrie 2011).

  Bănci şi activitate bancară

  1. A fost adoptată şi publicată Legea privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare. Legea stabileşte măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse de stat, bănci şi de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în scop de menţinere a stabilităţii financiare prin minimalizarea riscurilor în sectorul bancar şi de repartizare a riscurilor între participanţii la piaţa bancară. Reieşind din faptul că depozitele garantate ale deponenţilor BC „Investprivatbank” SA (în proces de insolvabilitate) au fost achitate de către acesta din contul mijloacelor băneşti acordate sub formă de credit de către Banca de Economii, Ministerul Finanţelor va emite şi va transmite Băncii de Economii SA obligaţiuni de stat în scop de preluare a creanţei Băncii de Economii SA faţă de Investprivatbank SA. Întru restabilirea mijloacelor bugetare dezafectate pentru răscumpărarea de la Banca de Economicii SA a obligaţiunilor de stat, pentru perioada 2011-2014, băncilor li s-a stabilit o taxă specială anuală pentru asigurarea stabilităţii financiare până la acumularea sumei de 100 de milioane de lei. Pentru perioada 2011-2013 taxa menţionată va constitui 0,12% din suma totală a depozitelor personale, iar pentru anul 2014 – diferenţa dintre suma de 100 de milioane de lei şi suma acumulărilor din taxa specială pentru perioada 2011-2013 raportată la suma totală a depozitelor personale înregistrate în bilanţurile băncilor la situaţia din 31.12.2014. Taxa specială urmează a fi achitată de către bănci anual, până la 31 ianuarie a fiecărui an ulterior anului pentru care taxa este calculată. În caz de întârziere a achitării taxei speciale la bugetul de stat, Ministerul Finanţelor va încasa în mod incontestabil din contul băncii suma datorată a taxei speciale şi penalitatea de întârziere în mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. (Legea nr. 190 din 30 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 din 21 octombrie 2011).

  2.Totodată, au fost efectuate completări la Legea privind punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), prin care s-a stabilit că taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare, achitată de băncile comerciale la bugetul de stat, va fi permisă spre deducere din venitul impozabil al băncii comerciale. (Legea nr. 191 din 30 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 din 21 octombrie 2011).

  3. Întru executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Banca Naţională a Moldovei a emis Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Regulamentul stabileşte structura programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pe care trebuie să le elaboreze banca, regulile de cunoaştere a clientului, raportarea activităţilor şi tranzacţiilor, crearea sistemului de control intern în domeniul respectiv, măsurile de remediere şi sancţiunile ce vor putea fi aplicate faţă de bănci în caz de încălcare a prevederilor Regulamentului menţionat. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 172 din 4 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 170-175 din 14 octombrie 2011).

  Reglementări din diverse domenii

  1. A fost republicată Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13 martie 2003. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 din 21 octombrie 2011).

  2. În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul mărfurilor, Serviciul Vamal a aprobat normele metodologice privind clasificarea unor dispozitive de închidere din materiale plastice. Normele menţionate reglementează clasificarea unor aşa tipuri de dispozitive de închidere ca: dopul, capsula, bușonul, capacul, sigiliul de securitate şi clipsele. (Ordinul Serviciului Vamal nr. 299-O din 28 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166-169 din 7 octombrie 2011).

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii