Ecofin Audit Service

  • Romana
  • Русский
  • English (United States)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Decembrie 2011

Email Imprimare PDF

Vă propunem în continuare noutăţile legislative publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe parcursul lunii decembrie 2011.

Antreprenoriat

1. A fost publicată Hotărârea cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul. Prin Hotărârea menţionată au fost aprobate:

- Reguli specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul. Regulile menţionate reglementează activităţile în comerţul cu amănuntul practicat pe teritoriul Republicii Moldova de persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma lor juridică de organizare şi tipul de proprietate, stabilesc cerinţe faţă de aceşti comercianţi şi definesc tipologia unităţilor de comerţ.

- Nomenclatorul unităţilor comerciale care desfăşoară comerţ cu amănuntul.

- Regulamentul sanitar pentru unităţile comerciale cu profil alimentar.Regulamentul în cauză stabileşte cerinţele sanitare şi de igienă specifice pentru unităţile comerciale din sectorul alimentar, inclusiv, de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, cu produse alimentare în pieţe, în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii publice. (Hotărârea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 222-226 din 16 decembrie 2011).

2. Guvernul a modificat şi completat Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005. Modificările se referă, în special, la destinaţia vamală de zonă liberă. (Hotărârea Guvernului nr. 951 din 16 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 227-232 din 23 decembrie 2011).

3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a efectuat modificări în Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/ reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 13/3 din 3 aprilie 2008. Modificările se referă la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorului/ reasigurătorului şi intermediarului şi, în special, faţă de membrii organului executiv şi conducătorii filialelor sau reprezentanţilor împuterniciţi să încheie acte juridice în numele şi pe contul asigurătorului/reasigurătorului. Totodată, s-a stabilit că asigurătorii/reasigurătorii şi intermediarii în asigurări vor notifica Comisia Naţională despre modificările survenite în lista persoanelor cu funcţii de răspundere în termen de 10 zile de la survenirea acestora, dar nu trimestrial, cum era până anterior,. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 52/8 din 17 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 237 din 29 decembrie 2011).

4. Au fost efectuate modificări şi completări la Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011. Astfel, s-a stabilit că rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) trebuie să fie egală în perioada de până la 30.06.2012 cu cel puţin 100%, iar după această dată cu cel puţin: 110% pentru asigurătorul (reasigurătorul) care practică asigurări de viaţă; 125% pentru asigurătorul (reasigurătorul) care practică asigurări generale. Dacă rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) va fi la un nivel mai mic decât cel menţionat, acesta se va considera incapabil de a-şi onora obligaţiile pe măsura ce acestea devin eligibile. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 55/12 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 237 din 29 decembrie 2011).

Legislaţia fiscală

1. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a modificat şi completat Ordinul privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nr. 295 din 08 iunie 2010. Ca urmare, s-a stabilit că Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sunt în drept să aplice sechestrul ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale în cazul efectuării controlului fiscal la contribuabil şi existenţei suspiciunilor că bunurile contribuabilului pot fi înstrăinate până la emiterea deciziei asupra cazului. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 938 din 28 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-221 din 9 decembrie 2011).

2. A fost publicată Lista agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2012. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1065 din 21 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 233-236 din 27 decembrie 2011).

Bănci şi activitate bancară

1. Banca Naţională a Moldovei a aprobat Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică. Instrucţiunea menţionată stabileşte modul de întocmire şi transmitere la BNM a rapoartelor în formă electronică de către casele de schimb valutar şi hoteluri, precum şi modul de acceptare a acestora de către BNM. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 232 din 27 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 227-232 din 23 decembrie 2011).

2. A fost modificat şi completat Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr. 53 din 5 martie 2009. Modificările şi completările se referă la documentele necesare pentru obţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, procedura de obținere a licenţei, de informare a BNM despre punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate şi despre cursurile de cumpărare şi vânzare a valutelor străine etc. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 233 din 27 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 227-232 din 23 decembrie 2011).

3. S-a aprobat Regulamentul privind externalizarea activităţilor şi operaţiunilor băncii. Regulamentul menţionat stabileşte condiţiile de externalizare a activităţilor/ operaţiunilor băncii, cerinţele şi procedura de obţinere a permisiunii pentru externalizarea activităţilor de importanţă materială, conţinutul minim al contractului de externalizare, precum şi cerinţele privind gestionarea riscurilor şi controlul activităţilor/operaţiunilor externalizate. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 241 din 3 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 227-232 din 23 decembrie 2011).

4. A fost publicat Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionate, aprobat prin Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 231 din 27 octombrie 2011. Regulamentul menţionat se va aplica de către bănci la clasificarea şi calcularea mărimii reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamentele condiţionate ale băncii supuse riscului de credit. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 231 din 27 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-221 din 9 decembrie 2011).

5. De asemenea, a fost publicată Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-221 din 9 decembrie 2011).

6. A fost aprobată Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

7. Banca Naţională a Moldovei a aprobat Instrucţiunea privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova. Prevederile Instrucţiunii vor intra în vigoare de la 1 iulie 2012. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 238-242 din 30 decembrie 2011).

Reglementări din diverse domenii

1. Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 53-55, 2004) a fost completată în sensul includerii prevederilor potrivit cărora reclamanţii, în acţiunile legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, au fost scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti. O prevedere similară a fost inclusă şi în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003. Totodată, a fost completat Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 cu articolele 741, 742, 743, care stabilesc răspunderea contravenţională pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru refuzul de a furniza informaţii sau împiedicarea accesului personalului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pentru neîndeplinirea deciziilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Prevederile menţionate vor fi aplicate începând cu 16 iunie 2012. (Legea nr. 208 din 21 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 222-226 din 16 decembrie 2011).

2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a aprobat Regulamentul privind ordinea examinării medicale a migranţilor. Regulamentul menţionat stabileşte procedura de examinare medicală a cetăţenilor care migrează peste hotarele ţării şi a străinilor care intră pe teritoriul Republicii Moldova, emiterea concluziei şi eliberare a certificatului de sănătate de model aprobat de Ministerul Sănătăţii. (Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei nr. 833/302/342 din 1 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară. Entităţile raportoare, ținând cont de prevederile Regulamentului menţionat, sunt obligate să elaboreze şi să aprobe programe proprii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului până la data de 2 martie 2012. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 49/14 din 21 octombrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii