Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Februarie 2012

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii februarie 2012.

Antreprenoriat

A fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli. Regulamentul stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modalitatea de administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv, condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile de autorizare, executare, contabilizare a plăţilor, precum şi de control asupra eficienţei de utilizare a sprijinului financiar acordat. Totodată, a fost publicată Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie şi Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul respectiv în anul 2012 primele de asigurare. (Hotărârea Guvernului nr. 57 din 31 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 25-28 din 3 februarie 2012).

Legislaţia muncii

1. Au fost operate modificări şi completări la cele mai importante acte legislative care reglementează raporturile de muncă: Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003:

 • angajatorul a fost obligat să acorde salariatului un permis nominal de acces la locul de muncă (art. 10 alin. (2) lit. d)), iar salariatul a fost obligat să poarte în permanenţă asupra sa permisul menţionat, acordat de angajator (art.9 alin. (2) lit. c));
 • angajatorul a fost obligat să aprobe, în prima lună de la începutul activităţii unităţii, iar în continuare – în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), cu excepţia autorităţilor publice centrale şi locale, un exemplar al statelor de personal inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea (art. 10 alin. (2) lit. c));
 • din nou a fost modificat art. 111 „Zilele de sărbătoare nelucrătoare”, concretizându-se că salariaţii care sunt remuneraţi în acord, precum şi cei pe unitate de timp - doar pe lună sau pe zi, pot beneficia de plata salariului mediu în zilele de sărbătoare nelucrătoare. Astfel, s-a creat o lacună legislativă în privinţa remuneraţiei (menţinerii salariului mediu) pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, în privinţa salariaţilor remuneraţi cu salariu lunar fix;
 • s-a stabilit că cuantumul lunar total al salariului unui angajat, calculat în baza sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern (art. 136 alin. 5). Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 165 din 09.03.2010, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real constituie 1100 lei pe lună;
 • au suportat modificări şi prevederile ce ţin de salarizarea cumularzilor. Dacă până la modificări Codul muncii stipula că stabilirea mărimii salariului, premiilor, sporurilor etc. pentru cumularzi se efectuează în modul prevăzut pentru ceilalţi salariaţi din unitatea respectiv[, apoi după modificări, s-a prevăzut că mărimea salariului, premiilor, sporurilor etc. pentru cumularzi trebuie reglementată prin contractul colectiv sau individual de muncă şi nu pot depăşi mărimile prevăzute pentru ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă (art. 155 alin. 2);
 • referitor la retribuirea muncii pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent, s-a stabilit că aceasta se efectuează în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăşi 100% din salariul tarifar sau de funcţie al salariatului absent. În cazul în care obligaţiile salariatului temporar absent sunt îndeplinite de mai mulţi salariaţi, cuantumul sporului se stabileşte proporţional cu volumul lucrărilor executate de fiecare dintre ei, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al salariatului absent (art. 156 alin. 3);
 • au fost introduse modificări şi în capitolul IX al Codului muncii „Securitatea şi sănătatea în muncă”. Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002: a fost modificată noţiunea de salariu tarifar (art. 3), s-a stabilit că cuantumul lunar total al salariului unui angajat, calculat în baza sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (art. 14), etc.(Legea nr. 254 din 9 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 25-28 din 3 februarie 2012).
 • 2. Întru respectarea securităţii muncii pe şantierele care desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă, Guvernul a emis Hotărârea privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. (Hotărârea Guvernului nr. 80 din 9 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-37 din 17 februarie 2012).

  Reglementări din diverse domenii

  1. A fost publicat Regulamentul cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Regulamentul stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, modul de completare a formularului cererii, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere şi procedura de înregistrare a obiectelor în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe. Cererile de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, ale căror proceduri de examinare nu s-au încheiat până la data intrării în vigoare a Regulamentului menţionat se vor examina în modul stabilit de acesta. Totodată, certificatele de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe eliberate de AGEPI până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament se echivalează cu certificatele de înregistrare a obiectelor eliberate în conformitate cu noul Regulament. (Hotărârea Guvernului nr. 89 din 10 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-37 din 17 februarie 2012).

  2. Ca urmare a modificării şi completării Ordinului Serviciului Vamal nr.267-O din 2 octombrie 2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator, a fost aprobat modelul şi Instrucţiunea privind completarea formularului deciziei de regularizare. Decizia de regularizare reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care serveşte ca dovadă a apariţiei obligaţiei vamale şi a măsurilor de politică economică şi care este obligatoriu din momentul aprobării de către conducerea organului vamal. (Ordinul Serviciului Vamal nr. 37-O din 26 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 25-28 din 3 februarie 2012).

  3. Guvernul a aprobat Regulile de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar. Acestea reglementează principiile de producere a produselor medicinale de uz veterinar, care necesită a fi luate în calcul la producerea acestora. Totodată, a fost aprobat Ghidul de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar, care stabilesc cerinţe faţă de unităţile care depozitează şi comercializează produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar, precum şi unităţile care acordă asistenţă sanitar-veterinară. (Hotărârea Guvernului nr. 93 din 15 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-41 din 24 februarie 2012).

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii