Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Martie 2012

Email Imprimare PDF

Vă propunem în continuare, modificările şi completările operate în legislaţie şi publicate pe parcursul lunii martie 2012.

Antreprenoriat şi întreprinderi

1. În scopul perfecţionării şi ameliorării cadrului legislativ în domeniul bancar, financiar, precum şi referitor la procedura de recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti şi a instanţelor arbitrale, au fost făcute modificări şi completări într-un şir de acte legislative:

 • A fost modificat art. 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-81), stabilindu-se că transferul unei cote de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, sub sancţiunea nulităţii absolute.
 • Ca urmare a efectuării modificărilor la Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185), transferul de acţiuni ale băncilor (în cadrul transferului cotei de participare la capitalul băncii), se va efectua numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, sub sancţiunea nulităţii absolute a înregistrării tranzacției.
 • A fost modificat Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220), stabilindu-se că executorul judecătoresc urmează să ofere debitorului un termen de 15 zile pentru executarea benevolă a documentului executoriu, în acest caz fiind solicitată doar plata cheltuielilor de executare legate de taxa de intentare şi de arhivare a dosarului de executare. În cazul refuzului debitorului de a executa benevol, se vor calcula şi alte cheltuieli de executare.
 • Ca urmare a modificării Legii privind executorii judecătoreşti nr. 113 din 17 iunie 2010, Colegiul disciplinar a fost transferat din subordinea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. Concomitent, a fost majorat numărul de membri ai Colegiului disciplinar, de la 5 la 9 persoane, întru asigurarea mai eficientă a examinării plângerilor referitor la activitatea executorilor judecătoreşti.
 • De asemenea, au fost efectuate modificări în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003, fiind abrogat art. 257 al CPC, care acorda dreptul instanţei de judecată de a dispune executarea imediată a hotărârii, dacă consideră că tergiversarea executării hotărârii ar cauza un prejudiciu grav creditorului sau dacă executarea hotărârii ar putea deveni chiar imposibilă. Astfel, actualmente, instanţa de judecată va putea dispune executarea imediată a hotărârii doar în cazurile strict stabilit de CPC (art. 256). Totodată, în art. 470 din CPC s-a instituit obligaţia instanţei de judecată, care examinează cererea de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine, de a informa despre acest fapt Ministerul Justiţiei şi, după caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta. (Legea nr. 5 din 15 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-47 din 7 martie 2012).
 • 2. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a aprobat Instrucţiunea provizorie cu privire la modul de eliberare şi utilizare a permisului de activitate pe rută. Instrucţiunea este obligatorie pentru toţi agenţii transportatori, cărora le sunt atribuite spre deservire rute regulate de călători în folos public. Permisul de activitate pe rută este documentul eliberat de Instituţia publică „Agenţia Naţională Transport Auto”, de care trebuie să dispună conducătorul mijlocului de transport (în original), în momentul efectuării rutei, inclusiv, a celei internaţionale. Permisul menţionat se eliberează agenţilor transportatori pe termenul de valabilitate al licenţei în domeniul transporturilor auto de călători în folos public. (Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 41 din 20 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-47 din 7 martie 2012).

  3. De asemenea, a fost aprobată Instrucţiunea provizorie privind eliberarea, completarea şi controlul utilizării Carnetului Foii de Parcurs (CFP) pentru transporturile internaţionale de călători. Carnetul Foii de Parcurs se eliberează pentru transporturile internaţionale ocaziţionale de călători, operatorului de transport (agentului economic care deţine certificat de înregistrare, având ca obiect de activitate – transportul rutier) şi persoanelor fizice deţinătoare ale mijloacelor de transport cu capacitatea de 6-9 locuri, în cazul în care eliberarea acestora este prevăzută de Acorduri bilaterale şi/sau în protocoalele şedinţelor Comisiilor mixte în domeniul transporturilor. (Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 42 din 20 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-47 din 7 martie 2012.

  4. A fost aprobată Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi utilizare a carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS). Cerinţele Instrucţiunii se aplică agenţilor transportatori înregistraţi în Republica Moldova, posesori de licenţă, valabilă pentru genul de activitate în domeniul transportului auto de călători în folos public şi care efectuează transporturi auto internaţionale ocaziţionale de călători. Transporturile se efectuează cu mijloace de transport înmatriculate pe teritoriul ţării de origine, având capacitatea mai mare de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto. (Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 43 din 20 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-47 din 7 martie 2012).

  Legislaţia fiscală

  1. A fost modificat şi completat art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007). Modificările se referă la facilităţile fiscale la impozitul pe venit pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe. Astfel, s-a stabilit că pentru aceştia se consideră venit impozabil doar venitul lunar ce nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul respectiv (până la 7100 lei lunar – pentru anul 2012). Concomitent, a fost modificată Anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011, stabilindu-se ca angajatorul, a cărui activitate de bază este realizarea de programe, este obligat să achite pentru asigurarea socială a angajaţilor săi taxa lunară fixă calculată conform tarifului de 23% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2012 (7100 lei). Menţionez faptul că pentru a beneficia de facilităţile menţionate, angajatorul şi angajaţii săi trebuie să întrunească condiţiile prevăzute la art. 24 alin. 21 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. (Legea 27 din 2 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 53 din 17 martie 2012).

  2. Prin completarea art. 103 alin. (1) pct. 6) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), au fost scutite de TVA serviciile acordate de către executorii judecătoreşti. (Legea nr. 37 din 7 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-62 din 30 martie 2012).

  3. Ca urmare a completării art. 10 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, s-a stabilit obligaţia executorilor judecătoreşti să se înregistreze ca plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termen de o lună de la data obţinerii licenţei; să achite prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; să prezinte listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate; să exercite alte obligaţiuni faţă de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Prevederi similare au fost introduse în Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002. (Legea nr. 37 din 7 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-62 din 30 martie 2012).

  4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat Regulamentul cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate şi dobânzilor calculate de organizaţiile de microfinanţare. Regulamentul se aplică de către organizaţiile de microfinanţare, în scopul respectării art. 31 alin. 4 din Codul fiscal, la clasificarea împrumuturilor pentru stabilirea volumului permis de deduceri în scopuri fiscale a provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerambursarea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 11/1 din 14 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-62 din 30 martie 2012).

  Reglementări din diverse domenii

  1. A fost publicată Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Legea în cauză stabileşte cadrul legal pentru activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, realizată cu titlu obligatoriu sau voluntar, pentru plasarea produselor pe piaţă şi pentru activitatea de evaluare a conformităţii, indiferent de faptul dacă această evaluare este obligatorie sau nu la produsele introduse pe piaţă şi/sau utilizate în Republica Moldova. (Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-47 din 7 martie 2012).

  2. Întru perfecţionarea cadrului legal în domeniul protecţiei consumatorilor, a fost modificat art. 720 din Codul civil nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13 martie 2003, excluzându-se divergenţele dintre legile menţionate şi Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii nr. 256 din 09 decembrie 2011. Totodată, a fost completat Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, stabilindu-se conţinutul dispozitivului hotărârii judecătoreşti în litigiul intentat în vederea declarării caracterului abuziv al unor clauze contractuale elaborate pentru a fi utilizate în o mulţime de contracte (art. 245). De asemenea, prin completarea Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, a fost instituită răspundere contravenţională pentru neprezentarea de către comerciant, la solicitarea consumatorului, a unui exemplar al contractului cu clauze contractuale standard pe cale îl propune (art. 344). Modificările menţionate vor intra în vigoare la 23 iunie 2012. (Legea nr. 23 din 1 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-59 din 23 martie 2012).

  3. În scopul completării golului legislativ, cauzat de declararea neconstituţionalităţii Legii nr. 163 din 22 iulie 2011, prin care s-a dispus lichidarea instanţelor judecătoreşti specializate, a fost adoptată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 29 din 6 martie 2012. Ca urmare, au fost operate modificări şi completări la Legea privind organizarea judecătorească nr. 514-XXIII din 6 iulie 1995, potrivit căreia au fost restabilite în sistemul judiciar judecătoriile specializate, acestea fiind: Judecătoria Militară şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie. Totodată, a fost dispusă lichidarea Curţii de Apel Economice. Concomitent, a fost modificat Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, prin care a fost redistribuită competenţa jurisdicţională şi stabilită competenţa Judecătoriilor Comerciale de Circumscripţie, fiindu-le atribuite următoarele categorii de pricini:

 • contestarea, în condiţiile legii, a hotărârilor arbitrale;
 • eliberarea titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale;
 • pricinile privind reorganizarea sau dizolvarea persoanei juridice;
 • pricinile privind apărarea reputaţiei profesionale în activitatea de întreprinzător şi în activitatea economică.
 • O altă modificare semnificativă constă în excluderea temeiului de revizuire, stabilit la art. 449 lit. f), care stabilea că revizuirea se declară în cazul în care a fost aplicată o lege, declarată neconstituţională de Curtea Constituţională. De asemenea, au fost operate modificări şi completări în alte acte legislative. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 48 din 13 martie 2012).

  4. Guvernul a aprobat Hotărârea cu privire la facilitarea acordării dreptului de şedere şi eliberării actelor de identitate străinilor angajaţi în cadrul proiectelor de asistenţă externă. Hotărârea stabileşte lista actelor necesare pentru prezentare la Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne de către străinii angajaţi în cadrul proiectelor de asistenţă externă, primită de Republica Moldova din partea organizaţiilor internaţionale şi a ţărilor donatoare, şi membrii de familie ai acestora. (Hotărârea Guvernului nr. 128 din 24 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 42-45 din 2 martie 2012).

  5. Au fost efectuate modificări şi completări la Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, acestea referindu-se la drepturile şi actele întocmite de către executorul judecătoresc în raport cu organele cadastrale. Astfel, executorilor judecătoreşti le-a fost acordat dreptul la acces gratuit la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile. Totodată, s-a stabilit că. la cererea executorului judecătoresc, acestuia urmează să-i fie eliberate fără plată copii ale filelor registrului bunurilor imobile autentificate de oficiul cadastral teritorial (art. 8 alin. (3) – (4)). Acestea şi alte modificări au fost introduse în Legea cadastrului bunurilor imobile prin Legea nr. 37 din 7 martie 2012. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-62 sin 30 martie 2012).

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii