Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Mai 2012

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii mai 2012.

 • Antreprenoriat
 • Legislaţia fiscală
 • Bănci şi activitate bancară
 • Reglementări din diverse domenii
 • Antreprenoriat

  1. În scopul combaterii alcoolismului şi consumului de produse de tutun, care dăunează nu numai persoanei care le consumă, dar şi celor din jur, au fost efectuate modificări şi completări în această privinţă în următoarele acte normative:

 • Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun nr. 278-XVI, din 14 decembrie 2007, a fost completată cu prevederi potrivit cărora unităţile comerciale ce comercializează cu amănuntul articole din tutun sunt obligate să afişeze la loc vizibil informaţia privind interzicerea vânzării articolelor din tutun persoanelor sub vârsta de 18 ani şi informaţia privind cuantumul amenzii pentru încălcarea acestei interdicţii. Pentru a se asigura că persoana care cumpără articole din tutun a atins vârsta de 18 ani, vânzătorii sunt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografie. De asemenea, a fost introdusă restricţia privind fumatul în încăperi private, accesibile publicului larg, şi în mijloacele de transport private, în care se află minori.
 • Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova), a fost completată cu o prevedere potrivit căreia s-a interzis comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani, iar comercianţii au fost obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografie. De asemenea, a fost interzisă comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata între orele 22.00-8.00, precum şi în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata în ambalaj de plastic cu capacitatea mai mică de 0,25 litri. (Legea nr. 22 din 1 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92 din 15 mai 2012).
 • 2. Întru aducerea în concordanţă a actelor legislative care au tangenţă cu domeniul valutar cu Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, au fost efectuate modificări şi completări într-un şir de acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, Legea cu privire la bani nr. 1232-XII din 15 decembrie 1992, Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007 etc.). În vederea asigurării utilizării corecte a terminologiei aferente domeniului valutar, legislaţia a fost ajustată la terminologia utilizată în legea menţionată. Pe lângă modificările menţionate, în Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 au fost introduse modificări şi completări în sensul:

 • extinderii perioadei de repatriere, de la 1 an la 2 ani, pentru contractele de vânzare-cumpărare, barter, export în regim de consignaţie; de la 60 de zile la 1 an, pentru contractele de prelucrare; de la 1 an la 2 ani pentru mijloacele băneşti transferate în avans nerezidenţilor pentru prestări de servicii şi neutilizate în termenele prevăzute în contractele economice externe etc.
 • reducerii amenzii maxime pentru nerepatrierea în termen, de la 100% la 40% din suma mijloacelor băneşti şi a celor materiale nerepatriate în termen.
 • reglementării exprese, că modalitate de stingere a obligaţiilor contractuale poate avea loc prin orice mijloace prevăzute de legislaţia în vigoare, cu excepţia remiterii de datorie. Astfel, s-a confirmat o dată în plus că nu se încalcă legea menţionată, dacă obligaţiile contractuale se sting prin acord de compensare, contract de cesiune etc., până la expirarea termenelor de repatriere.
 • acordării persoanei trase la răspundere pentru nerespectarea termenelor de repatriere a posibilităţii de a beneficia de o reducere cu 50% la sancţiunile pecuniare. Pentru aceasta, persoana trebuie, în termen de 3 zile lucrătoare, să stingă 50% din sumele amenzilor calculate şi să prezinte Inspectoratului Fiscal de Stat documentele ce confirmă stingerea amenzii. (Legea nr. 33 din 6 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102 din 25 mai 2012).
 • Legislaţia fiscală

  1. Începând cu 1 iunie 2012, documentele electronice ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţă fiscală a conturilor bancare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare şi alte documente ce fac obiectul circulaţiei între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare, vor fi expediate şi recepţionate utilizându-se, în mod obligatoriu, sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare. Astfel, a fost publicată Instrucţiunea cu privire la modul de expediere şi recepţionare a documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 284 din 19 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102 din 25 mai 2012).

  2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a emis Ordinul cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional. Prin ordinul menţionat s-a aprobat formularul Informaţiei privind executarea ordinului incaso, care se va utiliza în cadrul Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 2 din 3 mai 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102 din 25 mai 2012).

  3. A fost emis Ordinul cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal, prin care s-a concretizat modul de prezentare electronică a dărilor de seamă fiscale corectate şi dărilor de seamă fiscale prezentate cu întârziere. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 217 din 4 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-91 din 11 mai 2012).

  4. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a operat modificări şi completări în Ordinul nr.1 din 3 ianuarie 2012 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012”. Prin urmare, au fost expuse în redacţie nouă: Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat; Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuză şi ale bugetelor locale; Conturile trezoreriale de încasări pentru virarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră. (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 53 din 7 mai 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 93-98 din 18 mai 2012).

  5. A fost aprobată în redacţie nouă Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor. Instrucţiunea reglementează obligaţia înregistrării fiscale, procedura de atribuire a codului fiscal unor categorii de contribuabili, înregistrarea modificărilor şi completărilor, obligaţiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare, anularea codului fiscal etc. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 299 din 2 mai 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102 din 25 mai 2012).

  6. A fost modificat şi completat Ordinul IFPS nr. 217 din 4 aprilie 2012, în sensul expunerii în redacţie nouă a Listei tipurilor de documente admisibile în cadrul SISF (Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal). (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 314 din 10 mai 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102 din 25 mai 2012).

  Bănci şi activitate bancară

  Banca Naţională a Moldovei a efectuat modificări şi completări la Regulamentul cu privire la licenţierea băncilor nr. 23/09-01, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 37 din 15 august 1996. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 91 din 12 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102 din 25 mai 2012).

  Reglementări din diverse domenii

  1. A fost completat Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74) cu un articol nou – 3351 „Falsul în documente contabile”. Articolul menţionat prevede răspundere penală pentru întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu rea-voinţă a contabilizării unei plăţi, comise în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie. (Legea nr. 77 din 12 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103 din 29 mai 2012).

  2. A fost publicată Legea cu privire la asigurarea egalităţii. Scopul legii menţionate constă în prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar. (Legea nr. 121 din 25 mai 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103 din 29 mai 2012).

  3. În legătură cu reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în Centrul Naţional Anticorupţie şi schimbarea competenţei acestuia, au fost făcute modificări într-un şir de acte normative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) etc.). (Legea nr. 120 din 25 mai 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103 din 29 mai 2012.)

  4. Potrivit art. 1413 al Codului vamal, persoanele interesate au dreptul de a solicita Serviciului Vamal emiterea unor decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Emiterea deciziei menţionate poate fi refuzată doar în cazul în care solicitarea nu are legătură cu o operaţiune de import sau operaţiune de import preconizată. Astfel, Serviciul Vamal a aprobat Instrucţiunea cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă. (Ordinul Serviciului Vamal nr. 80-o din 28 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102 din 25 mai 2012).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii