Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Aprilie 2011

Email Imprimare PDF

Vă aducem la cunoştinţă, în continuare, noutăţile, modificările şi completările operate în legislaţia Republicii Moldova pe parcursul lunii aprilie 2011.

Legislaţia modificată şi/sau completată în următoarele domenii:

Antreprenoriat
1. Au fost efectuate modificări şi completări la Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1456-XII din 25 mai 1993, care stabilesc că farmaciile (filialele) nou-fondate vor putea fi amplasate la o distanţă de cel puţin 250 de metri (cale accesibilă) de la farmacia (filiala) existentă şi la o distanţă de cel puţin 500 de metri (cale accesibilă) de la farmacia existentă cu funcţie de preparare a medicamentelor. De asemenea, au fost stabilite normative demografice pentru înfiinţarea farmaciei – în municipii, oraşe, centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie poate fi înfiinţată la un număr de la 3000 până la 4000 de locuitori. Potrivit modificărilor introduse, depozitele farmaceutice, farmaciile şi filialele acestora vor putea fi conduse numai de farmacişti, cu excepţia farmaciilor şi filialelor acestora amplasate în localităţile rurale, care vor putea fi conduse de laboranţifarmacişti, care au calificarea corespunzătoare cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii. (Legea nr. 57 din 1 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-73 din 29 aprilie 2011).

2. Parlamentul a modificat anexa la Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabilind taxa anuală pentru obţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere a cazinourilor în mărime de 360000 lei pentru fiecare masă de joc. Modificarea în cauză urmează a fi aplicată retroactiv, din data de 10 august 2010. (Legea nr. 42 din 17 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-52 din 1 aprilie 2011).

3. A fost publicat Regulamentul privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici. Regulamentul în cauză stabileşte regulile generale privind monitorizarea zoonozelor (bolilor şi/ sau infecţiilor transmisibile pe cale naturală de la animale la om) şi agenţilor zoonotici (viruşilor, bacteriilor, ciupercilor, paraziţilor sau altor entităţi biologice susceptibile de a provoca o zoonoză), obligaţiile agenţilor economici din domeniul alimentar etc. (Hotărârea Guvernului nr. 264 din 12 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-62 din 15 aprilie 2011).

4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului). Regulamentul stabileşte modalitatea de calculare şi raportare, structura şi componentele marjei de solvabilitate minime şi ale marjei de solvabilitate disponibile, categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi marja de solvabilitate minimă, regulile de dispensare a plasamentelor şi coeficientul de lichiditate ale asiguratului (reasiguratului). (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-62 din 15 aprilie 2011).

5. În scopul prevenirii abuzului de alcool şi combaterii alcoolismului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a prescris agenţilor de publicitate, în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentei prescripţii, să întreprindă acţiuni de încetare a încălcării prevederilor art. 8 alin.(11) lit. a) din Legea cu privire la publicitate, asigurând plasarea publicităţii băuturilor alcoolice doar în editorialele şi programele audiovizuale destinate populaţiei adulte. Totodată, autorităţilor administraţiei publice locale li s-a prescris să retragă autorizaţiile de amplasare a firmelor (inscripţii şi imagini exterioare) care conţin publicitate a băuturilor alcoolice. (Prescripţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. CNP-57/58-10/20-18 din 17 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-57 din 8 aprilie 2011).

6. Ca urmare a completării Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 (art. 49), s-a stabilit că darea de seamă privind dividendele aferente cotei proprietăţii publice în capitalul social al societăţii pe acţiuni urmează a fi prezentată inspectoratului fiscal utilizând metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stabilite de Codul fiscal la art. 187 alin. (21). Această prevedere va intra în vigoare de la 01.01.2012. (Legea nr. 48 din 26 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 53 din 4 aprilie 2011).

Legislaţie fiscală
1. Au fost operate modificări şi completări în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007). Principalele amendamente sunt:

 • Extinderea obiectului impunerii cu impozitul pe venit (art. 14). Ca urmare a modificării, vor fi impozitate în ţara noastră veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea desfăşurată în ţara noastră.
 • Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit vor putea fi aplicate nu numai faţă de persoanele juridice, dar şi, începând cu 01.01.2012, faţă de persoanele fizice rezidente şi persoanele care practică activitate profesională (art. 14).
 • S-a modificat data obligaţiei fiscale la TVA pentru importul de servicii, aceasta constituind data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul importat (art. 101, 109, 115). Redacţia precedentă crea probleme în aplicare, sub aspectul existenţei unui decalaj între data emiterii de către nerezident a documentului ce atestă prestarea serviciului şi data recepţionării documentului respectiv de către beneficiarul serviciului.
 • A fost introdusă obligaţia contribuabililor (art. 187 alin. 21) de a prezenta dările de seamă la organele Serviciului Fiscal de Stat utilizând metode automatizate de raportare electronică (prin internet). Această modalitate de raportare va fi implementată treptat: a) începând cu 1 ianuarie 2012 obligaţia se va răsfrânge faţă de subiecţii impunerii cu TVA, care sunt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi şi Direcţia administrării fiscale Comrat; b) începând cu 1 ianuarie 2013 obligaţia se va răsfrânge faţă de restul subiecţilor impunerii cu TVA.
 • Au fost excluse din categoria obiectelor impunerii cu taxa de plasare a publicităţii serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor (art. 291).
 • S-a modificat mecanismul de stabilire a mărimilor cotelor taxelor locale prin anularea plafonului maxim al acestora, fiind acordat autorităţilor publice locale dreptul de a le fixa de sine stătător (art. 289, 292, 297) (Legea nr. 48 din 26 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 53 din 4 aprilie 2011).

2. A fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. Potrivit legii menţionate s-a menţinut tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator constituie 23% şi partea datorată de angajat – 6%. De asemenea, a fost menţinut tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat în mărime de 22% pentru sectorul agricol, din care 16% vor fi calculate din mijloacele angajatorului şi 6% vor fi subvenţionate din bugetul de stat. Contribuţia de asigurări sociale de stat pentru contribuabilii care activează pe cont propriu (întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori), pentru titularii patentei de întreprinzător şi pentru cetăţenii angajaţi prin contract în străinătate a fost fixată în sumă fixă – 4368 lei anual. Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat de către angajator pentru asigurarea socială a angajaţilor din aviaţia civilă, ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale, s-a menţinut la tariful de 33% din fondul de salarizare şi alte recompense. Potrivit legii menţionate, au fost modificate termenele de raportare (de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii - Forma 4-BASS) pentru unele categorii de plătitori. La acest capitol s-a simplificat raportarea pentru întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti şi mediatorii care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Aceştia au fost obligaţi să prezinte Forma 4-BASS doar o dată pe an, până la data de 10 ianuarie 2012 (Legea nr. 54 din 31 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 63-64 din 20 aprilie 2011).

3. De asemenea, a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011. Legea în cauză prevede menţinerea pentru anul 2011 a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la nivelul de 7% din fondul de remunerare a muncii şi alte recompense (câte 3,5% pentru angajat şi angajator). Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă a fost stabilită pentru anul 2011 în cuantum de 2772 lei (Legea nr. 55 din 31 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 63-64 din 20 aprilie 2011).

4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a operat modificări în Ordinul nr. 82 din 02.05.2006 privind modalitatea şi condiţiile de eliberare a hârtiei speciale, seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale de către subiecţii activităţii de întreprinzător ce au statut de plătitor al TVA. Ca urmare a modificărilor, s-a stabilit că agenţii economici care beneficiază de dreptul imprimării de sine stătătoare a facturilor fiscale vor fi privaţi de acest drept:

I) în cazul în care, pe parcursul anului, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va stabili nerespectarea de către aceştia a următoarelor cerinţe minime:

 • existenţa unui sistem computerizat de evidenţă primară;
 • existenţa unui sortiment mare şi/sau a unui număr mare de cumpărători;
 • cifra de afaceri să depăşească 1.000.000,00 de lei pe lună;
 • transparenţa organizării evidenţei primare la întreprindere;
 • dinamica pozitivă a sumelor impozitelor şi taxelor achitate la buget, inclusiv TVA pentru livrările efectuate pe teritoriul ţării, în raport direct proporţional cu valoarea livrărilor efectuate, exceptând situaţiile în care această cerinţă nu se respectă, fiind condiţionate de livrările efectuate la cota zero şi cotele reduse ale TVA, efectuarea investiţiilor, alte motive obiective. II) în cazul în care vor fi anulaţi ca plătitori de TVA de către Serviciul Fiscal de Stat.

(Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 17 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-57 din 8 aprilie 2011).

5. A fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. Prin ordinul menţionat au fost aprobate criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare, stabilindu-se că pot avea această calitate:

 • Persoanele juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi în perioada ultimului an calendaristic, precum şi în anul de gestiune la situaţia din 1 decembrie întrunesc unul din următoarele criterii: a) suma impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la bugetul public naţional calculate şi achitate anual constituie cel puţin 2 mil. lei, cu excepţia TVA, accizelor şi altor taxe administrate de Serviciul Vamal; sau b) venitul constatat în contabilitatea financiară sau valoarea totală a livrărilor să fie mai mare sau egală cu 50 mil. lei anual.
 • Instituţiile financiare.

Prin derogare de la cele menţionate, pot fi înregistraţi ca mari contribuabili agenţii economici nou-înfiinţaţi, care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să efectueze investiţii pe parcursul a 3 ani consecutiv, a căror valoare să constituie minimum 5 milioane de euro (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 267 din 14 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-73 din 29 aprilie 2011).

6. Ministerul Finanţelor a modificat şi completat Ordinul nr. 8 din 21 ianuarie 2011, prin care a fost aprobat formularul procesului–verbal cu privire la contravenţie. Ultimul urmează a fi utilizat de către instituţiile subordonate Ministerului Finanţelor, cu excepţia Serviciului Vamal (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 34 din 31 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-62 din 15 aprilie 2011).

Bănci şi activitate bancară
1. Banca Naţională a Moldovei a hotărât a menţine:

 • rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt
  la 8% anual;
 • rata de dobândă la creditele overnight la 11% anual;
 • rata de dobândă la depozitele overnight la 5% anual.

(Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 56 din 31 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-57 din 8 aprilie 2011).

Reglementări din diverse domenii
1. S-a publicat Legea bugetului de stat pe anul 2011. Au fost aprobate pentru anul 2011 venituri în sumă de 19.087.181,7 mii de lei, cheltuieli în sumă de 20.354.074,1 mii de lei, deficitul bugetar constituind 1.266.892,4 mii de lei (Legea nr. 93-VI din 15 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 63-64 din 20 aprilie 2011).

2. A fost modificată şi completată Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002. Completarea se referă la teritoriul de activitate al notarului, stabilindu-se că schimbarea teritoriului de activitate al acestuia se poate face exclusiv prin concurs pentru locul declarat vacant. La concurs vor putea participa doar notarii care au desfăşurat activitatea practică în domeniu de cel puţin 5 ani.

De asemenea, s-a specificat că ocuparea posturilor de către notarii care au promovat concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate se va face în ordinea mediilor obţinute (Legea nr. 63 din 1 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 63- 64 din 20 aprilie 2011).

3. A fost modificată şi completată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 190-XVI din 26 iulie 2007. Modificările vizează stabilirea entităţilor raportoare, modul şi condiţiile de raportare a activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa legii menţionate, păstrarea datelor despre tranzacţiile persoanelor fizice şi juridice etc. (Legea nr. 67 din 7 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69 din 23 aprilie 2011).

4. A fost aprobat, în redacţie nouă, Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Regulamentul are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre operatorul de reţea, furnizor şi consumatorul final cu privire la racordarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali la reţeaua electrică, referitor la contractare, furnizare şi plata energiei electrice, precum şi cu privire la utilizarea energiei electrice de către consumatorii finali (Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 393 din 15 decembrie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-62 din 15 aprilie 2011).

5. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova a publicat Statutul profesiei de avocat. Statutul în cauză reglementează admiterea în profesia de avocat, licenţierea profesiei de avocat, formele de organizare a activităţii de avocat, organele de autoadministrare ale avocaţilor etc. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-57 din 8 aprilie 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii