Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Iunie 2011

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii iunie 2011.

Legislatia modificata si/sau completata in urmatoarele domenii:

Antreprenoriat
1. Legislația în domeniul farmaceuticii este în permanentă schimbare. În luna iunie au fost publicate modificări şi completări la legile de bază din domeniu:

 • Au fost efectuate modificări şi completări la Legea cu privire la medicamente nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997. Modificările operate reglementează particularităţile formării şi conţinutul catalogului naţional de preţuri, controlul de stat în domeniul medicamentelor, al altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi efectuarea publicităţii la medicamente. Astfel, s-a stabilit că persoanele fizice şi juridice care nu dispun de licenţă pentru activitate farmaceutică nu au dreptul să facă publicitate medicamentelor, cu excepţia reprezentantului lor oficial înregistrat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, s-a specificat că reprezentant oficial poate fi persoana juridică ce desfăşoară activitate de întreprinzător şi este plătitor de impozite, desemnată de către deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului (CIM) şi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova să-l reprezinte în relaţia cu Ministerul Sănătăţii în legătură cu oricare dintre aspectele privind plasarea şi promovarea medicamentelor pe piaţă, inclusiv înregistrarea preţurilor de producător la medicamente.
 • De asemenea, au fost efectuate modificări şi completări la Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1456-XII din 25 mai 1993. Legea a fost completată cu noţiunile de preţ de producător, preţ de achiziţie, preţ de livrare de la producătorul autohton. A fost concretizat modul de formare a preţurilor la medicamente şi la alte produse farmaceutice (Legea nr. 60 din 1 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-94 din 3 iunie 2011).

2. Au fost operate modificări şi completări în Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1- 4). Ca urmare a modificării şi completării legii menţionate: au fost stabilite cerinţe faţă de înstrăinarea acţiunilor de tezaur; a fost acordat dreptul deţinătorilor de acţiuni preferenţiale să obţină dreptul de vot în cazul neplăţii dividendelor de către societate; s-a reglementat procedura de răscumpărare a acţiunilor de către acţionarul minoritar; s-a concretizat modul de realizare a dreptului de preemţiune al acţionarilor etc. (Legea nr. 73 din 15 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-94 din 3 iunie 2011).

Legislatie fiscala
1. Întru executarea obligaţiei contribuabililor de indicare în documentele primare cu regim special a preţului de achiziţie/ livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ, Ministerul Finanţelor a operat modificări în Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul nr. 47 din 31 martie 2010, stabilind că în cazul livrării mărfurilor social importante, al căror adaos comercial este reglementat de Guvern, la fiecare etapă de comercializare, furnizorul va indica în factură (coloana 7.8) preţul de livrare pentru o unitate, fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate cu înscrierea prin bară a mărimii adaosului comercial cumulativ în procente, calculat de la preţul de livrare/ achiziţie. Informaţia în cauză va fi înscrisă iniţial de către producătorul autohton sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor, modificând, după caz, mărimea adaosului comercial. Entităţilor care beneficiază de dreptul de a imprima de sine stătător facturile pe hârtie specială li s-a dat posibilitatea de a include într-un rând separat preţul de livrare pentru o unitate fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate şi mărimea adaosului comercial cumulativ (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 49 din 3 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-101 din 17 iunie 2011).

2. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control a publicat Registrul unic al maşinilor de casă ţi control, precum şi Lista modelelor maşinilor de casă şi control excluse din Registrul unic al maşinilor de casă şi control, la situaţia din 31 mai 2011 (Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/3-22/01-2011 din 31 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-101 din 17 iunie 2011).

3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a modificat şi completat Ordinul nr. 34 din 21 februarie 2005 "Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare". Din Ordinul respectiv au fost excluse formularele dărilor de seamă: calculul impozitului funciar, darea de seamă pe impozitul privat şi darea de seamă privind dividendele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni în anul de gestiune, astfel încât ordinul în cauză va reglementa doar impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1). S-a specificat că calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1) urmează a fi prezentat nu mai târziu de ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune al anului fiscal în curs şi nu până la data de 20 a lunii următoare trimestrului gestionar, după cum era până acum. Totodată, a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1) (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de stat nr. 374 din 18 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-94 din 3 iunie 2011).

4. În conformitate cu modificările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 48 din 26 martie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a introdus modificări în: - Ordinul nr. 79 din 28 aprilie 2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal"; - Ordinul nr. 177 din 23 iunie 2008 "Privind aprobarea formularului dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) şi a Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia"; - Ordinul nr. 22 din 31 ianuarie 2009 "Privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru parcare şi Instrucţiunea privind modul de completare şi de prezentare a acesteia"; - Ordinul nr. 79 din 23 februarie 2010 "Privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei de stat şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia". (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 377 din 19 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-94 din 3 iunie 2011).

5. În scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari, Ministerul Finanţelor a modificat şi completat Ordinul "Privind Clasificaţia bugetară" nr. 91 din 20 octombrie 2008, şi anume:

 • a fost modificată denumirea paragrafului 01 al capitolului 113, care va avea conţinutul "113 01. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi";
 • a fost modificată denumirea paragrafului 02 al capitolului 113, care va avea conţinutul "113 02. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova". (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 66 din 13 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 102 din 18 iunie 2011).

Legislatia muncii
1. Reglementările privind remunerarea muncii în zilele de sărbătoare nelucrătoare se interpretează diferit atât de organele de stat, cât şi de specialiştii în domeniu. În legătură cu modificările introduse în Codul muncii prin Legea nr. 168 din 9 iulie 2010, prin care a fost expus într-o redacţie nouă alin. 1  art. 111 al Codului muncii, avocatul parlamentar a sesizat Curtea Constituţională pentru a verifica legalitatea sintagmei „În Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp), sunt...”. Autorul sesizării consideră că redacţia nouă a articolului menţionat retrage dreptul salariaţilor care primesc salariu tarifar sau de funcţie la primirea remuneraţiei pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare. Examinând sesizarea, Curtea Constituţională a comunicat că în redacţia anterioară norma obliga angajatorii să menţină salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare. Interpretată limitativ, norma era aplicată doar faţă de angajaţii care au încheiat contracte de muncă pentru un salariu tarifar sau de funcţie, fiind nedreptăţiţi salariaţii remuneraţi în acord sau pe unitate de timp, care în zilele de sărbătoare nu puteau să lucreze, iar angajatorul nu era obligat să le plătească salariul mediu pentru zilele respective. Astfel, cei angajaţi pentru un salariu tarifar erau avantajaţi în raport cu angajaţii remuneraţi în acord sau pe unitate de timp. Curtea Constituţională consideră că alin. 1  art. 111 al Codului muncii, atât în redacţia anterioară, cât şi în cea actuală, nu exclude remunerarea pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare a salariaţilor tarifari. Acestora li se păstrează salariul, indiferent de numărul de zile de sărbătoare nelucrătoare pe parcursul lunii lucrate. Prin modificarea operată a fost înlăturată inechitatea faţă de salariaţii remuneraţi în acord sau pe unitate de timp. Astfel, Curtea Constituţională recunoaşte drept constituţional alin. 1  art. 111 al Codului muncii. În legătură cu reglementarea aparent diferenţiată prin specificarea numai a angajaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp, Curtea Constituţională a adoptat o adresă către Parlament, ca ultimul să supună norma legală contestată (art. 111 alin. 1 din Codul muncii) unei revizii logico-gramaticale (Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 11 din 31 mai 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96-98 din 10 iunie 2011).

2. Guvernul a operat completări în Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004. Prin completările introduse s-a stabilit modul de calculare a salariului mediu pentru plata ajutorului de şomaj (Hotărârea Guvernului nr. 428 din 13 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-101 din 17 iunie 2011).

3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară şi Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND” au modificat şi completat Convenţia colectivă (nivel de ramură) încheiată la 19.01.2007 şi prelungită pe anii 2011-2014. Modificările şi completările vizează cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramurile conexe. Unităţile din agricultură vor implementa noile salarii tarifare treptat, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-101 din 17 iunie 2011).

4. Ministerul Finanţelor şi Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice au încheiat Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2011-2014. Sub incidenţa convenţiei menţionate cad salariaţii din aparatul central al ministerului şi din instituţiile monitorizate şi subordonate Ministerului Finanţelor (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Serviciul Control Financiar şi Revizie, Agenţia Achiziţii Publice, IS „Fintehinform”, IS „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit, Directoratul Liniei de Credit) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-106 din 24 iunie 2011).

Banci si activitate bancara
Banca Naţională a Moldovei a aprobat Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii. Regulamentul stabileşte cerinţele faţă de administratorii băncii, inclusiv criteriile privind calificarea, experienţa de muncă, reputaţia în cercurile de afaceri, condiţiile şi modul de confirmare a persoanelor înaintate în funcţie de administrator, obligaţiile de notificare, precum şi măsurile de remediere a încălcărilor şi sancţiunile aplicate faţă de administratori (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-94 din 3 iunie 2011).

Reglementari din diverse domenii
A fost republicată Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96-98 din 10 iunie 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii