Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Fin Lex Arhive

Iulie 2011

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii iulie 2011.

În această lună au fost efectuate modificări semnificative în domeniul asigurărilor sociale de stat:

 • a fost modificată sursa de finanţare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, achitarea acestei plăţi fiind pusă parţial pe seama persoanei asigurate şi a angajatorului; a fost micşorat cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru salariaţii care au un stagiu de cotizare de peste 8 ani;
 • a fost modificată sursa de finanţare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, achitarea acestei plăţi fiind pusă parţial pe seama persoanei asigurate şi a angajatorului; a fost micşorat cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru salariaţii care au un stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Legislatia modificata si/sau completata in urmatoarele domenii:

Legislaţia fiscală
Au fost completate cu poziţii noi anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte". (Hotărârea Guvernului nr. 542 din 18 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 118-121 din 22 iulie 2011).

Bănci şi activitatea bancară
Banca Naţională a Moldovei a aprobat Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor. Regulamentul stabileşte condiţiile de deschidere a filialelor, reprezentanţelor şi oficiilor secundare ale băncilor din Republica Moldova, modul de aprobare prealabilă a deschiderii filialelor şi reprezentanţelor, de notificare a deschiderii oficiilor secundare, activităţile permise acestora, precum şi modul de închidere a subdiviziunilor respective. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 84 din 28 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 110-112 din 8 iulie 2011).

Reglementări din diverse domenii
1. La 1 iulie 2011 au fost publicate şi au intrat în vigoare modificările la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22 iulie 2004. Modificările vizează, în special, sursele de finanţare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia. Astfel, s-a stabilit că plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, se efectuează în modul următor:

 • prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;
 • a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului;
 • începând cu a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ca excepţie de la regula menţionată, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă către femeile gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă. De asemenea, a fost micşorat cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, de la 100% la 90%, pentru salariaţii care au un stagiu de cotizare de peste 8 ani. Va constitui 100% doar indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip. (Legea nr. 56 din 9 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-109 din 1 iulie 2011).

2. Au fost introduse modificări în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005, fiind corelată baza de calcul a indemnizaţilor de asigurări sociale cu baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale. Până la modificarea în cauză, baza maximă de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale se limita la 3 salarii medii prognozate pe economie, pe când baza maximă de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie 5 salarii medii prognozate pe economie. Astfel, ca urmare a modificării menţionate, a fost exclusă situaţia inechitabilă existentă, baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale constituind venitul mediu lunar asigurat al salariatului, venit care nu va depăşi 5 salarii medii lunare prognozate pe economie. (Hotărârea Guvernului nr. 530 din 13 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 117 din 19 iulie 2011).

3. De asemenea, a fost modificat Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005. Modificările se referă la modul de stabilire a indemnizaţiei, baza de calcul şi cuantumul acesteia, etc. Reieşind din faptul că obligaţia de achitare a celei de a doua zi de incapacitate temporară de muncă a fost pusă pe seama angajatorului, s-a concretizat modalitatea de achitare a indemnizaţiei în situaţia în care angajatul lucrează prin cumul: mărimea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă pentru a doua zi de concediu medical se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului; angajatorul de la locul de muncă de bază va confirma prin certificat partea indemnizaţiei care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul. (Hotărârea Guvernului nr. 555 din 22 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 122-127 din 29 iulie 2011).

4. A fost adoptată Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti. Potrivit legii menţionate, orice persoană fizică sau juridică, care consideră că i-a fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, poate adresa în instanţa de judecată o cerere de chemare în judecată privind constatarea unei astfel de încălcări şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare. Prejudiciul cauzat prin încălcările menţionate se repară indiferent de vinovăţia instanţei de judecată, a organului de urmărire penală, a organului responsabil de executarea hotărârilor judecătoreşti sau a instituţiei de stat debitoare. După repararea prejudiciului, statul are dreptul de regres faţă de persoana vinovată. (Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-109 din 1 iulie 2011).

5. Totodată, au fost efectuate completări în Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 şi Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, stabilindu-se că părţile, în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, cu repararea prejudiciului cauzat prin aceste încălcări, sunt scutite de plata taxei de stat. (Legea nr. 88 din 21 aprilie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-109 din 1 iulie 2011).

6. A fost aprobat Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală. Regulamentul stabileşte particularităţile desfăşurării activităţii profesionale a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale în conformitate cu legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale şi alte acte normative, precum şi cu dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Mandatar autorizat este persoana fizică atestată şi înregistrată în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, care reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice şi le acordă asistenţa necesară în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală. Potrivit Regulamentului, mandatarul autorizat poate să-şi desfăşoare activitatea profesională ca întreprinzător individual sau constituindu-se ca persoană juridică pentru prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi în calitate de salariat al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi cu orice formă de organizare juridică. Prevederile Regulamentului intră în vigoare la 22 iulie 2012. (Hotărârea Guvernului nr. 541 din 18 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 118-121 din 22 iulie 2011).

7. Au fost efectuate modificări la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44). Potrivit modificărilor, începând cu 1 iulie 2011 a fost majorat stagiul de cotizare necesar pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Vârsta de pensionare va fi majorată treptat, în fiecare an cu câte 6 luni, până la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. De asemenea, a fost majorată vârsta de pensionare pentru judecători, procurori şi funcţionari publici, cu 6 luni anual, până la nivelul vârstei generale de pensionare de 57 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi. (Legea nr. 56 din 9 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-109 din 1 iulie 2011).

8. A suportat modificări şi completări Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995. Reglementările introduse vizează clasificaţia drumurilor, obţinerea autorizaţiei şi condiţiile de amplasare a obiectivelor în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia, cerinţele impuse proprietarilor şi utilizatorilor de terenuri din zonele de protecţie ale drumurilor, etc. (Legea nr. 85 din 7 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 122-127 din 29 iulie 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii