Ecofin Audit Service

  • Romana
  • Русский
  • English (United States)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Septembrie 2011

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii septembrie 2011.

Antreprenoriat
1. Ca urmare a acordării accesului mai larg la piaţa Uniunii Europene, au fost efectuate modificări şi completări la Hotărârea Guvernului nr. 262 din 7 martie 2008 "Privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană". Astfel, a fost majorată cantitatea produselor care fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale (vinuri, zahărul alb, porumbul, orzul etc.), admise la export în Uniunea Europeană. De asemenea, a fost extins cu 3 ani (până la sfârșitul anului 2015) accesul la piaţa Uniunii Europene pentru produsele menţionate. (Hotărârea Guvernului nr. 691 din 20 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 156-159 din 23 septembrie 2011).

2. Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial şi Raportul-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial. Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, stabileşte modalitatea şi principalele condiţii de organizare şi desfăşurare a concursului în scopul selectării celui mai potrivit agent economic pentru dreptul de a deveni rezident al parcului industrial şi a proiectului investiţional care urmează a fi realizat în cadrul parcului industrial, creat în baza bunurilor proprietate publică sau pe principii de parteneriat public-privat. Întreprinderea administratoare a parcului industrial se obligă să prezinte trimestrial şi anual Ministerului Economiei Raportul privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial. (Hotărârea Guvernului nr. 652 din 1 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 148-151 din 9 septembrie 2011).

3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii simultane a asigurătorilor/re-asigurătorilor. Regulamentul menţionat stabileşte modul de desfăşurare de către asigurători/re-asigurători a activităţii de asigurare/reasigurare simultan în categoria "asigurări de viaţă" şi categoria "asigurări generale". Potrivit Regulamentului, asigurătorul cu activitate simultană trebuie să dispună de management, diviziuni operaţionale şi personal angajat separat în categoriile de asigurări menţionate. De asemenea, trebuie să constituie separat capitalul social, să ţină separat registrele contabile şi evidenţa cheltuielilor pentru categoriile de asigurări menţionate. Cheltuielile comune şi cheltuielile indirecte ce nu vor putea fi atribuite nici unei activităţi în particular, vor fi alocate conform metodologiei şi formulelor prezentate de către asigurător Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobare. Asigurătorul cu activitate simultană trebuie să adopte până la data de 9 octombrie 2011 un plan de acţiuni ce va cuprinde măsuri necesare a fi întreprinse în vederea separării celor două activităţi în subdiviziuni operaţionale distincte, în termen de 6 luni de la data adoptării planului respectiv. Planul de acţiuni respectiv se va prezenta CNPF în termen de 10 zile de la data adoptării. CNPF va examina în termen de 30 de zile planul prezentat şi în caz de necesitate va solicita revizuirea acestuia. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 24/19 din 24 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 148-151 din 9 septembrie 2011).

4. De asemenea, Comisia Naţională a Pieţei Financiare a emis Hotărârea cu privire la stabilirea criteriilor de calificare a administratorului unui asigurător în proces de insolvabilitate. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 25/4 din 30 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 148-151 din 9 septembrie 2011).

Legislaţia fiscală
1. De la 1 ianuarie 2012 va intra în vigoare prevederea Codului fiscal (lit. a) alin. 21 art.187), potrivit căreia subiecţii impunerii cu TVA care se deservesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă găgăuză sunt obligaţi să prezinte dările de seamă fiscale utilizând metode automatizate de raportare electronică. În legătură cu aceasta, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a emis un Ordin, prin care a comunicat că conectarea contribuabililor la serviciul "Declaraţie Electronică" şi deservirea lor ulterioară va avea loc în mod gratuit, în perioada septembrie-decembrie 2011. În baza graficului de programare, inspectoratele fiscale menţionate vor înştiinţa contribuabilii obligaţi de a efectua raportarea electronică a dărilor de seamă despre necesitatea prezentării la oficiile IS "Fiscservinform" (întreprindere, care are calitatea de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat), în vederea semnării acordului de conectare şi ridicării semnăturii electronice de autentificare aferente utilizării serviciului "Declaraţie Electronică". Contribuabilii care vor fi obligaţi a efectua raportarea fiscală în formă electronică după 1 ianuarie 2012, se vor adresa pentru a fi conectaţi la serviciul "Declaraţie electronică" din momentul înregistrării în calitate de subiecţi impozabili cu TVA. Dările de seamă fiscale în formă electronică se vor prezenta accesând portalul www.servicii.fisc.md, data recepţionării dării de seamă fiscale considerându-se data comunicată contribuabilului prin recipisa electronică de confirmare ce notifică acceptarea acesteia. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr 698 din 22 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 147 din 6 septembrie 2011).

2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/ reţinute în plus. Regulamentul stabileşte mecanismul de restituire a impozitului pe venit persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Potrivit Regulamentului, pe marginea cererii contribuabilului privind restituirea impozitului pe venit se adoptă decizia fără efectuarea controlului dacă, cumulativ, se respectă următoarele cerinţe:

  • Persoana fizică solicită spre restituire o sumă ce nu depăşeşte 1000 de lei;
  • Suma supraplăţii impozitului pe venit determinată de către organul fiscal în baza informaţiei din Sistemul Informaţional al SFS şi în baza documentelor anexate la cerere coincide cu suma impozitului pe venit solicitată spre restituire de către contribuabil.

În toate celelalte cazuri, restituirea impozitului pe venit se va efectua doar după efectuarea controlului cameral, cu întocmirea obligatorie a actului de control şi a deciziei respective. Sumele îndreptate spre restituire, la cererea solicitantului se plătesc în numerar sau se transferă la contul bancar al persoanei fizice. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 770 din 14 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 156-159 din 23 septembrie 2011).

3. Guvernul a modificat şi a expus în redacţie nouă Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte". (Hotărârea Guvernului nr. 643 din 26 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 148-151 din 9 septembrie 2011).

Bănci şi activitate bancară
Au fost efectuate modificări şi completări în Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în active materiale pe termen lung, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 384 din 23 decembrie 1999. Modificările se referă în special la particularităţile reflectării în evidenţa contabilă a băncii a imobilizărilor corporale transmise în schimbul rambursării creditelor. Prevederile Regulamentului intră în vigoare la 1 ianuarie 2012. (Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 174 din 18 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-163 din 30 septembrie 2011).

Reglementări din diverse domenii
1. În scopul minimizării cazurilor de contrabandă şi diminuării riscurilor trecerii mărfurilor nedeclarate peste frontiera vamală, în vederea asigurării securităţii economice a statului, Serviciul Vamal a efectuat completări în Ordinul 276-O din 24 octombrie 2002 "Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe", stabilind obligaţia agenţilor economici de a prezenta la vămuirea mărfurilor documentele ce atestă cântărirea mărfurilor şi mijlocului de transport (în care este indicată cantitatea totală). (Ordinul Serviciului Vamal nr. 278-O din 13 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-163 din 30 septembrie 2011).

2. Întru clasificarea uniformă a mărfurilor de acelaşi gen, a identificării lor în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor, Serviciul Vamal a aprobat Normele metodologice privind clasificarea unor categorii de autovehicule. Normele menţionate reglementează clasificarea automobilelor de la poziţia tarifară 8703 "Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv, maşinile de tipul "break" şi maşinile de curse" şi clasificarea automobilelor de la poziţia tarifară 8704 "Autovehicule pentru transportul mărfurilor". (Ordinul Serviciului Vamal nr. 286-O din 19 septembrie 2011).

3. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a modificat şi completat Ordinul CCCEC nr. 117 din 20 noiembrie 2007 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Ordinul CCCEC nr. 118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. (Ordinul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 114 din 22 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 156-159 din 23 septembrie 2011).

4. Au fost efectuate modificări şi completări în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemul de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002. Ca urmare a modificărilor introduse a fost interzisă deconectarea parţială a apartamentelor (încăperilor locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire a blocului locativ. În cazul deconectării integrale a apartamentului de la încălzirea centralizată, consumatorul va fi obligat să achite plata pentru încălzire în mărime de 20% din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului, în locul celor 5% stabilite până la modificări, luându-se în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 10% - începând cu 1 octombrie 2011, 15% - începând cu 1 octombrie 2012 şi 20% - începând cu 1 octombrie 2013 din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului. S-a introdus drept condiţie obligatorie pentru satisfacerea cererii de deconectare integrale a apartamentului de la sistemul centralizat de încălzire, dotarea acestuia cu o altă sursă de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin +180 C (până la modificări era obligatorie menţinerea a +80 C). O altă condiţie ce urmează de a fi respectată pentru deconectarea de la sistemul centralizat de încălzire este acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ şi întocmirea proiectului reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire. (Hotărârea Guvernului nr. 707 din 20 septembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 156-159 din 23 septembrie 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii