Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Aprilie 2012

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii aprilie 2012.

Antreprenoriat

1. Au fost efectuate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 „Cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova”. Ca urmare a modificărilor, s-a stabilit că procedura declarării şi vămuirii mărfurilor introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, se va efectua în funcţie de regimul vamal solicitat, pe principii generale, fără perceperea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale. Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se vor percepe în mărimile stabilite de legislaţie. Agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, neînregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi transportate în adresa lor, nu vor achita drepturile de import pentru mărfurile introduse, cu condiţia rămânerii acestora pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal. (Hotărârea Guvernului nr. 258 din 25 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 81 din 26 aprilie 2012).

2. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-75 din 13 aprilie 2012, a fost republicată Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007. Legea menţionată stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementează exercitarea profesiei de auditor.

3. A fost republicată Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15 februarie 2008. Legea menţionată reglementează incompatibilităţile şi restricţiile impuse persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică, funcţii publice sau alte funcţii, soluţionarea conflictelor de interese, precum şi modul de prezentare a declaraţiei cu privire la conflictul de interese. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-75 din 13 aprilie 2012).

Legislaţia fiscală

1. În vederea îmbunătăţirii legislaţiei fiscale, au fost efectuate modificări şi completări la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007). Modificările şi completările s-au referit, în principal, la următoarelor subiecte:

Organizaţii necomerciale. A fost lichidată lacuna din art. 52, care stabilea că la organizaţii necomerciale, în sensul scutirii de impozit pe venit, sunt atribuite doar organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti. Astfel, alte organizaţii necomerciale, cum ar fi, de exemplu, fundaţiile, nu cădeau sub incidenţa acestui articol, fiind lipsite de dreptul de a beneficia de scutirea la impozitul pe venit. În rezultatul modificării art. 52, sub incidenţa acestui articol vor cădea toate organizaţiile, care au statut de organizaţii necomerciale.

 • Achitarea impozitului pe venit în rate. Odată cu reintroducerea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, a survenit şi obligaţia de achitare a acestuia în rate pe parcursul anului de gestiune. Reieşind din faptul că pentru unii agenţi economici este dificil de prognozat venitul pe care îl vor obţine în anul de gestiune, s-a stabilit că impozitul de venit în rate se va achita, la discreţia contribuabilului, fie din venitul prognozat, fie din venitul impozabil calculat pentru anul 2011 (art. 84).
 • Scutirea de TVA. Ca urmare a completării art. 103 pct. 5), a fost reintrodusă scutirea de TVA la serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor. De asemenea, în rezultatul modificării redacţiei art. 103 pct. 10), s-a stabilit că se scutesc de TVA doar pachetele de servicii turistice, restul plăţilor cum ar fi comisioanele, adaosurile comerciale impozitându-se cu TVA pe principii generale.
 • Scutirea de TVA şi accize. În rezultatul completării art. 103 cu alin. 93 şi a art. 124 cu alin. 111, s-a stabilit că se scutesc de TVA şi accize mărfurile importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă menţionată, impozitele se achită pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Concomitent, au fost efectuate completări la Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 1 ianuarie 2007), stabilindu-se că se scutesc de taxele vamale mărfurile introduse în Republica Moldova de către persoane juridice în scopuri necomerciale şi plasate sub regimul vamal de import, a căror valoare în vamă nu depăşeşte 100 de euro. (Legea nr. 62 din 30 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64 din 3 aprilie 2012).
 • 2. Cu scopul de a susţine agricultorii, a fost modificat art. 84 alin. 2 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 8 februarie 2007), fiind schimbat pentru întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) termenul de achitare a impozitului pe venit în rate. Astfel, aceștia vor achita impozitul pe venit în 2 etape: ¼ - până la 30 septembrie şi ¾ - până la 31 decembrie ale anului fiscal. Până la modificări, era prevăzută achitarea impozitului până la 31 martie şi, respectiv, până la 31 decembrie al anului fiscal. (Legea nr. 63 din 30 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64 din 3 aprilie 2012).

  3. Alte modificări efectuate la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 8 februarie 2007) ţin, de asemenea, de susţinerea producătorilor agricoli şi stimularea agriculturii. În vederea excluderii situaţiilor de aplicare neuniformă a legislaţiei fiscale, s-a stabilit că cota TVA de 8% se va aplica pentru toată producţia agricolă primară produsă şi livrată pe teritoriul ţării, similar redacţiei existente până la 13 ianuarie 2012 (art. 96 lit. b) liniuţa cinci). De asemenea, întru crearea condiţiilor unice de echitate fiscală a producătorilor agricoli, a fost extinsă prevederea ce ţine de neaplicarea TVA pentru toată producţia agricolă primară produsă şi livrată pe teritoriul ţării la un preţ mai mic decât costul acesteia. Modificările menţionate ale Codului fiscal intră în vigoare din data de 13 ianuarie 2012. Ca urmare a modificării Legii cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997, a fost stabilită cota „0” la taxa vamală pentru mărfurile de la poziţia tarifară 230990 „Alte preparate de tipurile celor folosite pentru hrana animalelor”. Până la modificări taxa vamală respectivă constituia 10%. (Legea nr. 54 din 22 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-75 din 13 aprilie 2012).

  4. Pentru a aduce în concordanţă dările de seamă cu modificările operate în Codul fiscal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat formulare noi de dări de seamă aferente taxelor locale, şi anume: Formularul tipizat al dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei); Formularul tipizat al dării de seamă pentru taxa pentru dispozitivele publicitare; Formularul tipizat al dării de seamă pentru taxa de piaţă; Formularul tipizat al dării de seamă pentru taxa de la posesorii unităţilor de transport; Formularul tipizat al dării de seamă pentru taxa la unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 175 din 28 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-71 din 6 aprilie 2012).

  5. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Instrucţiunea privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică. Instrucţiunea menţionată stabileşte modul de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică de către contribuabilii care prezintă dările de seamă fiscale utilizând metode automatizate de raportare electronică prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”. (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 183 din 30 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-80 din 20 aprilie 2012).

  6. Pentru călăuzire în lucru, în partea ce ţine de evidenţa obligaţiilor fiscale, Ministerul Finanţelor a emis Informaţia referitor la unele particularităţi ce ţin de evidenţa obligaţiilor fiscale. Informaţia menţionată conţine explicaţii cu referire la aplicarea termenului de restituire a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia în vigoare şi a sumelor în plus, termenul stabilit pentru calcularea dobânzilor, eliberarea certificatului privind lipsa restanţelor faţă de buget, restituirea impozitului pe venit către persoanele fizice, prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate, administrarea restanţelor. (Informaţia Ministerului Finanţelor nr. 26-06/2-11/455/1306 din 7 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 65-69 din 6 aprilie 2012).

  7. A fost aprobat în redacţie nouă formularul tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare. Avizul respectiv conţine calculul pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi trebuie să fie expediat fiecărui subiect al impunerii de către organele de administrare fiscală cel târziu cu 60 de zile până la expirarea primului termen de plată a impozitului (15 august). (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 44 din 9 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-80 din 20 aprilie 2012).

  8. Au fost efectuate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2012 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”, fiind expuse în redacţie nouă anexele nr. 1 şi nr. 2 la aceasta. (Hotărârea Guvernului nr. 202 din 6 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-80 din 20 aprilie 2012).

  Legislaţia muncii

  1. Au fost supuse examinării constituţionale prevederile Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22 iulie 2004, în redacţia Legilor nr. 56 din 9 iunie 2011 şi nr. 3 din 15 ianuarie 2012, prin care au fost modificate condiţiile de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dispunându-se ca prima zi de incapacitate temporară de muncă să fie suportată din contul persoanei asigurate (salariat), iar a doua, a treia şi a patra zi de incapacitate temporară de muncă să fie plătite salariatului din mijloacele financiare ale angajatorului. Curtea Constituţională a declarat neconstituţională doar prevederea care obliga salariatul să suporte prima zi de incapacitate temporară de muncă. Drept argument, Curtea a făcut referire la art. 47 alin. (2) din Constituţie, care garantează cetăţenilor dreptul la asigurare în caz de boală. Curtea consideră că este inadmisibil pentru stat de a cere angajaţilor executarea unei obligaţii (în cazul dat, plata primelor de asigurare socială), dar, în acelaşi timp, să nu ţină seama de protecţia intereselor lor atunci când aceştia sunt afectaţi de evenimente independente de voinţa lor, care cauzează incapacitatea de muncă şi care sunt asigurate prin plata primelor de asigurare socială. Hotărârea menţionată a intrat în vigoare la 10 aprilie 2012. Actualmente, Parlamentul urmează să reglementeze vidul legislativ format, stabilind sursa de finanţare a primei zile de incapacitate temporară de muncă. (Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-80 din 20 aprilie 2012).

  2. Întru aducerea Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 “Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002, aceasta a fost modificată, stabilindu-se că, indiferent de sistemul de salarizare aplicat, cuantumul lunar total al salariatului din unităţile cu autonomie financiară nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern. Totodată, au fost introduse modificări în Hotărârea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”, stabilindu-se că, începând cu 1 mai 2012, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va constitui 7,70 lei pe oră sau 1300 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună. Până la modificări cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real constituia 6,51 lei pe oră sau 1100 lei pe lună. (Hotărârea Guvernului nr. 260 din 25 aprilie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-84 27 aprilie 2012).

  Reglementări din diverse domenii

  1. A fost completat Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 cu un articol nou – 3321, care stabileşte răspunderea contravenţională pentru încălcarea regulilor de transportare în ţară a străinilor, şi anume: pentru aducerea de către transportatori a străinilor care nu deţin document valabil de trecere a frontierei de stat; pentru refuzul transportatorului de a asigura transportarea imediată a străinilor menţionaţi la locul de ambarcare sau la un alt loc acceptat de străin; pentru netransmiterea, transmiterea incompletă sau eronată de către transportatorii aerieni, la cerere, către Poliţia de Frontieră a datelor cu privire la pasagerii acestora. (Legea nr. 19 din 23 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-84 din 27 aprilie 2012).

  2. A fost modificată şi completată Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008. Modificările şi completările se referă la procedura de constatare a notorietăţii mărcii: depunerea cererii, documentele care trebuie anexate, criteriile de constatare a notorietăţii mărcii, hotărârea privind constatarea notorietăţii mărcii etc. (Legea nr. 20 din 23 februarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-80 din 20 aprilie 2012).

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii