Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Septembrie 2012

Email Imprimare PDF

Vă propunem în continuare, modificările şi completările operate în legislaţie şi publicate pe parcursul lunii septembrie 2012.

Activitate de antreprenoriat

1. La 14 septembrie 1012 a fost publicată şi a intrat în vigoare noua Lege a Concurenţei nr. 183 din 11.07.2012. Legea „veche” cu privire la protecţia concurenţei a fost abrogată printr-o dispoziţie expresă a legii noi. Noul text prezintă o evoluţie calitativă şi cantitativă semnificativă a reglementării obiectului legii, în comparaţie cu legea abrogată. Principalele deosebiri care apar în noua lege a concurenţei sunt următoarele:

 • noua lege are un alt mod de abordare, este mult mai complexă, mai detaliată şi transpune o serie de prevederi din legislaţia Uniunii Europene, defineşte şi reglementează noţiuni noi, precum ”acorduri verticale”, ”acorduri orizontale”, ”practici concertate”, ”servicii de interes economic general”, ”concentrare economică” ş.a.
 • legea acoperă inclusiv acţiuni comise în afara ţării care produc/pot produce efecte pe teritoriul ţării;
 • legea oferă explicaţii detaliate cu privire la înţelegerile dintre întreprinderi şi la ilegalitatea acestora (carteluri dure, acorduri anticoncurenţiale minore, poziţie dominantă etc.);
 • noţiunea de „poziţie dominantă” devine una mult mai largă şi interpretativă. Astfel, poziţia dominantă apare din menţinerea unei concurenţe efective cu posibilitatea de a se comporta în mod independent (faţă de concurenţi, clienţi şi consumatori).
 • noţiunea de „concurenţă neloială” în Legea nouă şi acţiunile de concurenţă neloială nu se referă doar la agenţii economici cu o poziţie dominantă pe piaţă (aşa cum prevedea legea veche). De asemenea, noţiunea de concurenţă neloială devine una mai largă (de exemplu, instigarea la rezilierea contractului cu concurentul, deturnarea clientelei concurentului, confuzia);
 • Concentrările economice (fuzionare, preluare de control) urmează a fi supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei (autoritate în domeniu) atunci când cifra de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate depăşeşte 25 mil. lei şi există, cel puţin, două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova (fiecare în parte) o cifră de afaceri mai mare de 10 mil. lei în anul anterior operaţiunii;
 • alte modificări (în special de ordin procedural – cum se determină o piaţă relevantă, modalitatea de notificare a Consiliului Concurenţei şi atribuţiile acestuia, amenzi de la 1% la 25% din cifra totală de afaceri).
 • (Legea nr. 183 din 11.07.2012, Monitorul Oficial nr. 193-197 din 14.09.2012)

  2. La 14 septembrie 2012 a fost publicată Legea insolvabilităţii în redacţie nouă, nr. 149 din 14.09.2012, care va intra în vigoare în 180 de zile de la data publicării.

  Modificările cele mai importante introduse de noua lege sunt:

  a) procedurile prevăzute de lege:

  Spre deosebire de legea în vigoare care prevede o procedură generală de insolvabilitate şi o procedură a planului, noua lege distinge: I) procedura falimentului în procedură generală şi în procedură simplificată; şi II) procedura restructurării, inclusiv o procedură specifică accelerată de restructurare.

  Procedura falimentului se aplică, de regulă, când nu se solicită aplicarea restructurării sau nu se propune în termenul procesual un plan al restructurării sau acesta nu a fost acceptat şi confirmat. În acest caz instanţa dispune desemnarea unui lichidator propus de adunarea creditorilor care valorifică şi lichidează masa debitoare. Atribuţiile administratorului insolvabilităţii încetează în momentul în care instanţa stabileşte atribuţiile lichidatorului, putând fi desemnat ca lichidator administratorul insolvabilităţii desemnat anterior. Procedura simplificată a falimentului se aplică (I) întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; (II) persoanelor juridice care nu deţin nici un bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului; (III) societăţilor comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; (IV) debitorilor care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare. Instanţa de insolvabilitate dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi desemnarea lichidatorului.

  Restructurarea este definită drept o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan al procedurii de restructurare, incluzând, împreună sau separat: a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului; b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; c) restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul debitorului; d) orice alte acţiuni neinterzise de legislaţia în vigoare. Restructurarea accelerată poate fi aplicată “întreprinderii aflate în dificultate financiară”, care este definită de lege ca întreprindere al cărei potenţial de viabilitate managerială şi economică se află într-o dinamică descrescătoare, dar al cărei titular execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile.

  b) valorificarea masei debitoare

  Reglementările noi detaliază procedura valorificării rapide a masei debitoare, stabilindu-se termene procesuale stricte pentru acţiuni procesuale concrete. În cel mult 10 zile de la data finalizării procesului de evaluare a masei debitoare, lichidatorul prezintă comitetului sau adunării creditorilor un raport despre evaluarea bunurilor şi metoda lor de valorificare, precizându-se modul de vânzare: în bloc sau individual, prin licitaţie publică, concurs sau negocieri directe, ori într-o combinaţie a acestor moduri. Dacă, pe parcursul a 15 zile din data prezentării raportului, comitetul creditorilor sau adunarea creditorilor nu s-a expus sau nu aprobă propunerile de valorificare a masei debitoare înaintate de lichidator, acesta este în drept să se adreseze instanţei de insolvabilitate pentru confirmarea acestor propuneri. În acest caz, odată cu aprobarea raportului, valorificarea masei debitoare se face sub controlul instanţei de insolvabilitate. Sunt detaliate regulile de petrecere a licitaţiei primare, licitaţiei repetate, licitaţiei cu reducere, vânzării prin concurs (care anterior nu era reglementat) şi vânzării prin negocieri directe, precum şi modalităţile de vânzare în funcţie de tipul bunului (valori mobiliare; cote-părţi din capitalul social; poprirea şi vânzarea bunului litigios sau cesiunea creanţei; vânzarea întreprinderii etc.).

  c) tabelele creanţelor

  În funcţie de faza procesului, se vor distinge 3 forme de tabele a creanţelor: (I) tabelul preliminar al creanţelor – întocmit de administratorul provizoriu, în perioada de observaţie potrivit actelor debitorului; (II) tabelul definitiv al creanţelor – administratorul insolvabilităţii/lichidatorul va indica toate creanţele înaintate împotriva patrimoniului debitorului la data intentării procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului până la alegerea procedurii de desfăşurare a procesului de insolvabilitate. Tabelul include toate creanţele înaintate împotriva patrimoniului debitorului la data intentării procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, inclusiv creanţele acceptate în tabelul preliminar; şi (III) tabelul definitiv consolidat – în timpul reorganizării, falimentului sau procedurii simplificate de faliment. Acest tabel este utilizat pentru scopurile distribuirii finale, consemnarea judecătorului având efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru toate creanţele validate, conform valorii şi rangului lor.

  d) creanţele contestate

  Este stabilit un termen restrâns de 3 zile până la data şedinţei fixate pentru examinarea valabilităţii creanţelor incluse în tabelul definitiv pentru înaintarea contestaţiilor de către debitor şi creditori împotriva creanţelor indicate de administratorul insolvabilităţii/lichidator în tabelul definitiv. Contestaţiile înaintate după termenul prevăzut se declară tardive şi se restituie fără a fi examinate. Instanţa de insolvabilitate soluţionează contestaţiile în şedinţă de validare sau în cadrul unei alte şedinţe speciale.

  e) înaintarea tardivă a creanţelor

  Cu excepţia cazului în care notificarea intentării procesului s-a făcut cu încălcarea prevederilor legii, titularul de creanţe anterioare intentării procesului, care nu depune cerere de validare a creanţelor până la expirarea termenului de înaintare a creanţelor prevăzut prin hotărârea instanţei de insolvabilitate, este decăzut din majoritatea drepturilor inclusive de a participa la distribuirile de sume sau de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului, a membrilor ori asociaţilor acestuia. În cazuri excepţionale, dacă se constată că termenul de înaintare a creanţelor nu este respectat din cauza unor circumstanţe legate de persoana creditorului sau de obiectul creanţei ori dacă nu s-a respectat procedura de notificare a intentării procesului, instanţa de insolvabilitate repune în termen, prin încheiere, cererea de admitere a creanţelor. Încheierea poate fi supusă recursului.

  f) moduri de desfăşurare a adunării creditorilor

  Adunarea creditorilor (cu excepţia adunării de raportare şi şedinţei de validare) pot avea loc prin corespondenţă sau în formă mixtă. Se permite exprimarea votului prin corespondenţă cu semnătura certificată şi atestată de conducătorul persoanei juridice sau legalizată de notarul public sau cu aplicarea semnăturii electronice (digitale) în conformitate cu Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală.(Legea nr. 149 din 29.06.2012, Monitorul Oficial nr. 193-197 din 14.09.2012)

  3. Prin completarea Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, asociaţiile de economii şi împrumut şi asociaţiile de microfinanţare au fost excluse din rândul agenţilor economici obligaţi să instaleze terminale POS pentru efectuarea operaţiunilor economice. Modificarea a intrat în vigoare la 14.09.2012.(Legea nr. 178 din 11.07.2012, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14.09.2012)

  4. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997 şi Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146 din 16.06.1994 au fost completate cu prevederi care, obligând întreprinderile vizate să prezinte Ministerului Finanţelor copii ale raportului anual auditorului, sunt menite să consolideze capacitatea de control a statului asupra cotelor de proprietate din societăţile cu capital de stat.(Legea nr. 178 din 11.07.2012, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14.09.2012)

  Piaţa de capital

  1. La 14 septembrie 2012 a fost publicată Legea privind piaţa de capital, nr. 171 din 11.07.2012, care va intra în vigoare în 12 luni de la data publicării. Modificările cele mai importante introduse de noua lege sunt:

 • licenţa va fi acordată participanţilor la piaţa de capital pe termen nelimitat, în comparaţie cu cinci ani, conform Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
 • în ceea ce priveşte majorarea capitalului propriu, atât pentru brokerii bancari, cât şi pentru cei nebancari, mărimea maximă a capitalului propriu pentru licenţă de categoria A este de 50 mii de euro; licenţa de categoria B – 125 mii de euro, iar pentru licenţa de categoria C mărimea maximă a capitalului propriu este de 300 mii de euro.
 • referitor la cerinţele de capital stabilite pentru bursa de valori, care în terminologia nouă va fi numită operator de piaţă, capitalul maxim ce urmează să fie identificat şi majorat, va fi de un milion de euro, în termen de 10 ani, de la intrarea în vigoare a legii.
 • constituirea fondului de compensare a persoanelor prejudiciate în cazul tranzacţiilor cu valorile mobiliare în sumă de până la 6 mii de lei pentru fiecare persoană prejudiciată.
 • Dat fiind termenul de 18 luni de la data intrării în vigoare pentru conformarea la noile prevederi, participanţii profesionişti existenţi, cărora le expiră licenţa în 2015, nu vor suporta cheltuieli suplimentare pentru obţinerea licenţei în condiţiile Legii privind piaţa de capital.
 • extinderea semnificativă a spectrului serviciilor ce pot fi desfăşurate de către societăţile de investiţii (consultanţă, împrumuturi oferite clienţilor pentru efectuarea tranzacţiilor etc. )
 • reglementarea sistemului multilateral de tranzacţionare, oferindu-se posibilitatea creării unor noi platforme de tranzacţionare a instrumentelor financiare
 • reglementarea sistemului organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
 • introducerea raportării semestriale de către entităţile de interes public, astfel asigurându-se furnizarea informaţiei suplimentare investitorilor şi, respectiv, o mai bună funcţionare a pieţei
 • (Legea nr. 171 din 11.07.2012, Monitorul Oficial nr. 193-197 din 14.09.2012)

  Modificările legislaţiei fiscale, vamale

  1. Punctul 6) al art. 103 al Codului Fiscal, ce descrie livrările de mărfuri şi servicii scutite de TVA, a fost completat cu prevederi conform cărora serviciile acordate de către administratori (lichidatori administratori fiduciari, administratori provizorii) ai proceselor de insolvabilitate, de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare, sunt, de asemenea, scutite de TVA. Modificările intră în vigoare la 14.02.2013.(Legea nr. 164 din 11.07.2012, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14.09.2012)

  2. Prin Legea nr. 178 din 11.07.2012, Parlamentul a aprobat modificările şi completările la legislaţia fiscală şi vamală a Republicii Moldova.

  Printre cele mai importante amendamente, menţionăm următoarele:

  a) Impozitarea veniturilor din royalty si dobânzi

 • Din 14 septembrie 2012, noţiunea de „royalty” (aplicabilă pentru impozitul pe venit) nu va mai include veniturile primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori concesionarea utilajelor industriale, comerciale sau ştiinţifice;
 • Începând cu 1 ianuarie 2013, din perspectiva impozitării, la efectuarea plăţilor sub formă de royalty, se aplică următoarele:
 • - persoanele rezidente ce practică activitatea de întreprinzător – nu se va reţine un impozit pe venit la sursa de plată;

  - persoanele fizice rezidente – se va aplica un impozit pe venit cu reţinere finală, la cota de 12%, fără includerea acestor venituri în venitul brut al persoanelor fizice.

 • În acelaşi timp, tratamentul fiscal al plăţilor de dobânzi către persoane fizice nu s-a modificat (în continuare, se va reţine un impozit anticipat de 15% din astfel de plăţi).
 • b) Modificări aferente impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător

 • Agenţii economici vor avea dreptul să deducă cheltuielile cu donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare, efectuate inclusiv în beneficiul organizaţiilor sindicale şi patronale;
 • Veniturile şi cheltuielile rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active ca urmare a trecerii de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară nu se vor considera drept neimpozabile, şi respectiv, nedeductibile.
 • c) Modificări aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice

  Începând cu 1 ianuarie 2013, cota de 18% a impozitului se va aplica venitului impozabil ce depăşeşte 26.700 MDL (comparativ cu 25.200 MDL in prezent).

  De asemenea, scutirile anuale de care vor putea beneficia persoanele fizice rezidente se vor majora, după cum urmează:

 • scutirea personala/pentru soţ (soţie) - de la 8.640 MDL la 9.120 MDL;
 • scutirea personala majora/pentru soţ (soţie) - de la 12.840 MDL la 13.560 MDL;
 • scutirea simplă pentru persoanele aflate în întreţinere - de la 1.920 MDL la 2.040 MDL, iar cea pentru invalizii din copilărie - de la 8.640 MDL la 9.120 MDL.
 • d) Metode indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice

  Din 14 septembrie 2012 au fost introduse o serie de modificări privind aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice. Cele mai importante amendamente se referă la următoarele aspecte:

 • majorarea de la 300.000 MDL la 500.000 MDL a plafonului de cheltuieli individuale anuale efectuate de la care persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova (care nu practica activitate de întreprinzător), vor fi considerate subiecţi ai estimării prin metode indirecte;
 • descrierea procedurilor de declarare si confirmare a disponibilului de mijloace băneşti ale persoanelor fizice la data de 1 ianuarie 2012;
 • autorităţile fiscale vor putea solicita informaţii, inclusiv de la comisiile electorale, Comisia Naţională de Integritate, executori judecătoreşti şi avocaţi;
 • informaţiile cu privire la tranzacţiile de peste 100.000 MDL (300.000 MDL în anumite cazuri specifice) vor fi prezentate de către toate persoanele cărora le revine aceasta obligaţie prin lege în baza contractelor încheiate cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
 • au fost detaliate etapele de aplicare a metodelor indirecte de estimare a veniturilor impozabile, precum şi modalitatea de analiză şi selectare a persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării;
 • a fost stabilită în mod expres responsabilitatea organelor fiscale privind asigurarea confidenţialităţii în procesul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil;
 • potrivit modificărilor la Legea instituţiilor financiare, informaţiile care constituie secret bancar urmează a fi furnizate de către bancă organului fiscal în scopul exercitării de către acesta din urmă a atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală. La rândul lor, autorităţile fiscale vor trata drept secret fiscal orice informaţii primite, care nu vor fi prezentate terţilor, cu excepţia organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală.
 • d) Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

  Printre cele mai importante amendamente referitoare la TVA menţionăm următoarele:

  Modificarea cotelor TVA începând cu 1 ianuarie 2013:

 • Majorarea de la 6% la 8% a cotei TVA la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Introducerea cotei standard TVA de 20% în locul cotei reduse de 8% pentru:
 • -zahărul din sfeclă de zahăr importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării;

  - producţia din fitotehnie şi horticultura în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării.

  e) Restituirea TVA

  Codul Fiscal a fost completat cu 2 articole noi – 1012 şi 1013 , respectiv:

  Conform art. 1012 al CF, se va restitui 60% din valoarea TVA aferentă livrărilor din producţia din fitotehnie, horticultură şi zootehnie, potrivit modului stabilit de Guvern, într-un termen de maximum 30 de zile. Vor beneficia de restituirea TVA agenţii economici producători agricoli care, începând cu 1 ianuarie 2013, livrează în Moldova producţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, sau producţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată.

  Conform art. 1013al CF, agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA şi care începând cu 1 ianuarie 2013 vor efectua investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, vor beneficia de restituirea TVA aferentă acestor investiţii capitale. Restituirea TVA se va efectua într-un termen ce nu depăşeşte trei perioade fiscale după perioada în care au fost efectuate investiţiile. Restituirea TVA în ambele cazuri de mai sus poate fi efectuată, la cererea agenţilor economici, în contul stingerii datoriilor acestora (sau ale creditorilor lor), sau în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau prin transfer în contul bancar al agenţilor economici.

  f) Modificări în lista documentelor ce confirma dreptul la restituirea TVA

  Au fost excluse anumite documente justificative pentru confirmarea livrărilor la export prin intermediul postei (de exemplu, confirmarea destinatarului privind recepţionarea mărfurilor si confirmarea operatorului privind recepţionarea mărfurilor).

  g) Înregistrarea facturilor fiscale in Registrul electronic

 • S-a majorat termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (Registrul). Astfel, plătitorii de TVA vor înregistra fiecare factură fiscală în Registru în termen de cinci zile lucrătoare de la ziua în care a fost eliberată, iar plătitorii de TVA administraţi de IFPS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Noile prevederi sunt aplicabile începând cu 1 iulie 2013.
 • Plătitorii de TVA nu au dreptul la trecerea în cont a valorii TVA achitate furnizorului pentru valorile materiale, serviciile procurate în Moldova, dacă factura fiscală nu este înregistrată în Registru, prevedere aplicabilă din 14 septembrie 2012.
 • g) Regimul scutirii de TVA

  Începând cu 1 ianuarie 2013, nu se va mai aplica scutirea de TVA pentru activele materiale pe termen lung destinate introducerii în capitalul statutar (social).

  Mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse în Moldova în termen de trei ani nu li se aplică TVA, cu condiţia ca la momentul exportului valoarea TVA pentru marfa respectivă să nu fi fost restituită. Dovada nerestituirii se face prin certificatul emis de către inspectoratul fiscal de stat teritorial în administrarea căruia se află contribuabilul sau de către IFPS, după caz.

  h) Locul prestării serviciilor în scopuri TVA

  S-a specificat locul prestării serviciilor pentru furnizarea informaţiilor prin centrele de informare telefonică stabilite la subclasa 74.86.0 a Clasificatorului activităţilor economice din Moldova. Locul prestării acestor servicii se consideră sediul beneficiarului, iar în cazul în care acesta lipseşte, reşedinţa acestuia.

  i) Accize

  Au fost operate o serie de modificări majore care vizează accizele. Printre cele mai importante menţionăm:

 • În cazul neprezentării documentelor prevăzute de legislaţie, prin care se justifica exportul de mărfuri supuse accizelor, amenda aplicată va fi de 30% din valoarea accizelor (prevedere aplicabila din 14 septembrie 2012);
 • Majorarea începând cu 1 ianuarie 2013 a cotelor accizelor pentru anumite poziţii tarifare (de exemplu, autovehicule, bere fabricată din malţ, ţigarete, bijuterii din argint şi alte metale preţioase);
 • Introducerea începând cu 1 ianuarie 2013 a unor noi poziţii tarifare în lista de mărfuri supuse accizelor (de exemplu, alte tutunuri şi înlocuitori de tutunuri fabricate, păcura cu un conţinut de peste 1% sulf în greutate);
 • Modificarea începând cu 1 ianuarie 2013 a structurii cotei accizelor pentru băuturile alcoolice, din combinat (cuantum în MDL + % din valoarea în MDL) în taxa fixă exprimată în MDL.
 • j) Administrarea fiscală şi contravenţională

 • Termenul special de prescripţie pentru răspunderea contravenţională ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare va fi de 12 luni;
 • Au fost majorate amenzile contravenţionale pentru inculcarea regulilor privind evidenţa contabilă;
 • Au fost introduse amenzi de la 500 MDL pana la 1.000 MDL pentru neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în evidenţa analitică şi sintetică a formularelor stabilite în actele normative, precum şi pentru nerespectarea modalităţii de efectuare a inventarierii de către persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul întreprinderilor.
 • Toate modificările menţionate aferente administrării fiscale şi contravenţionale au intrat în vigoare la 14 septembrie 2012.

  k) Impozitul pe bunurile imobiliare

 • În cazul schimbării proprietarului bunurilor imobiliare pe parcursul anului fiscal, proprietarul anterior poate solicita recalcularea impozitului pe bunurile imobiliare proporţional perioadei în care a fost subiect al impunerii;
 • Termenul de aplicare a reglementarilor privind impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare stabilite prin Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal a fost prelungit până la 1 ianuarie 2014.
 • l) Taxele rutiere

 • Începând cu 1 noiembrie 2012, se va introduce taxa pentru folosirea drumurilor pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, aparţinând persoanelor fizice (vinieta). Potrivit prevederilor Legii, Guvernul va prezenta în termen de două luni propuneri de modificare şi completare a Codului fiscal în secţiunea privind introducerea acestei taxe;
 • Din 1 ianuarie 2013, se vor modifica cotele taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, după cum urmează:
 • - pentru semiremorci cu o capacitate de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare de peste 20 tone – taxa se va micşora la 2.000 MDL per autovehicul;

  - pentru autoremorchere şi tractoare – taxa se va micşora de la 1.000 MDL la 500 MDL per autovehicul;

  pentru autocamioane cu o masă totală înscrisă în certificatul de înmatriculare de până la 1,6 tone inclusiv – taxa se va majora la 450 MDL per autovehicul, iar pentru cele cu o masă totală de la 1,6 tone la 5 tone inclusiv – se va majora până la 750 MDL per autovehicul.

  l) Amendamente la legislaţia vamală

  Au fost introduse anumite modificări cu privire la reglementările vamale, şi anume:

 • Modificarea începând cu 1 ianuarie 2013 a listei mărfurilor scutite de taxe vamale, prin introducerea unor noi poziţii tarifare (de exemplu, cărţi / albume cu ilustraţii pentru copii, hărţi si alte lucrări topografice) şi excluderea scutirii de taxe vamale pentru activele materiale destinate introducerii în capitalul statutar (social) al agenţilor economici;
 • Majorarea valorii pentru bunurile mobile importate de către întreprinderile ce desfăşoară activitate de leasing (în scopul onorării obligaţiilor rezultate din contractele de leasing încheiate cu persoane din Republica Moldova) până la 6.000 MDL, în scopul aplicării scutirii de taxa vamală (prevedere aplicabilă din 14 septembrie 2012);
 • Începând cu 14 septembrie 2012 restituirea taxei vamale se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici, sau, după caz, la cererea acestora, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia la bugetul public sau prin transfer în contul lor bancar;
 • Reducerea din 14 septembrie 2012 a termenului de plasare în regim vamal de admitere temporară a bunurilor introduse în baza unui contract de leasing de la şapte ani la un an pentru leasing operaţional, şi de la şapte ani la trei ani pentru leasing financiar (cu excepţia contractelor de leasing financiar, a căror valoare depăşeşte 2 milioane euro, pentru care termenul maxim de plasare a bunurilor în regim vamal de admitere temporară va fi de cinci ani);
 • De la 14 septembrie 2012 se majorează baza de calcul a drepturilor de import în cazul punerii în liberă circulaţie a bunurilor transmise în leasing (financiar sau operaţional) de la 50% din valoarea de intrare a bunului în leasing sau, respectiv, de la valoarea de transfer a proprietarii, după caz, la 70% din valoarea de intrare / valoarea de transfer a proprietarii pentru bunurile date în leasing;
 • Introducerea din 14 septembrie 2012 a interdicţiei pentru organele vamale de a suspenda operaţiunile bancare aferente conturilor bancare ale contribuabililor, deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi, în scopul asigurării încasării drepturilor de import în cazul în care contribuabilii se eschivează de la onorarea drepturilor de import / export.
 • Începând cu 1 ianuarie 2013, se majorează pragul de vechime (termenul de exploatare) la importul autoturismelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a celor prevăzute pentru transportul a maximum 20 de persoane de la poziţia tarifară 8702, de la şapte la 10 ani;
 • m) Modificări privind plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor prestaţii de asigurări sociale

  Începând cu 1 ianuarie 2013, plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă se va efectua de către:

 • angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă (cu unele excepţii),
 • bugetul asigurărilor sociale de stat – începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă.
 • n) Modificări privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător

 • Începând cu 1 ianuarie 2013, se va permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător (indiferent de genul de activitate practicat) dacă veniturile din vânzări nu vor depăşi 100.000 MDL într-o perioadă de 12 luni consecutive.
 • De asemenea, după 1 ianuarie 2013 nu va mai fi permisă prestarea serviciilor privind întocmirea dărilor de seamă contabile în baza patentei de întreprinzător.(Legea nr. 178 din 11.07.2012, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14.09.2012)
 • Garantarea executării obligaţiilor civile

  1. Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat a fost completată cu o serie de prevederi care sunt menite să asigure o procedură rapidă şi facilă de stingere a obligaţiilor creditorilor, prin investirea cu forţă executorie a actelor autentificate notarial, la solicitarea părţilor. În rezultatul modificărilor, odată introdusă formula executorie în actul autentificat notarial, acesta obţine putere de document executoriu la data exigibilităţii creanţei. Modificările intră în vigoare la 14.02.2013.(Legea nr. 164 din 11.07.2012, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14.09.2012)

  2. În legătură cu modificarea Legii cu privire la notariat nr. 1453 din 08.11.2002, au fost operate modificări şi la Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26.06.2008. Astfel, legea a fost completată cu art. 331, ”Executarea dreptului la ipotecă în temeiul actului notarial investit cu formulă executorie”. Modificările aduse legii nr. 1453/2002 detaliază garantarea executării dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial investit cu formulă executorie fără adresarea cererii în instanţa de judecată pentru a obţine ordonanţă sau hotărâre judecătorească. Modificările intră în vigoare la 14.02.2013. (Legea nr. 164 din 11.07.2012, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14.09.2012)

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii