Ecofin Audit Service

  • Romana
  • Русский
  • English (United States)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Martie 2011

Email Imprimare PDF

Vă aducem la cunoştinţă, în continuare, noutăţile, modificările şi completările operate în legislaţia Republicii Moldova pe parcursul lunii martie 2011.

Legislaţia modificată şi/sau completată în următoarele domenii:

Antreprenoriat
1. Guvernul a aprobat Hotărârea cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cota de participare a statului şi al întreprinderilor de stat. Potrivit Hotărârii menţionate, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale au fost obligate să întreprindă în termenii concret stabiliţi un şir de acţiuni ce ţin de calcularea şi achitarea de către societăţile pe acţiuni cu cotă de stat a dividendelor, precum şi defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut de întreprinderile de stat (Hotărârea Guvernului nr. 110 din 23 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-36 din 4 martie 2011).

2. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a operat modificări şi completări în Hotărârea cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări nr. 45/5 din 16.10.2009. În special, a fost modificat Raportul privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări şi Raportul privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 52/12 din 18 noiembrie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 37-38 din 11 martie 2011).

3. Totodată, Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare. Regulamentul stabileşte modul de formare de către entităţile care desfăşoară activităţi de asigurare şi/sau reasigurare a rezervelor tehnice pentru asigurările generale şi de viaţă. Asigurătorul este obligat să formeze şi să menţină suficiente rezerve tehnice, valoarea cărora să-i permită, în orice moment, să-şi onoreze obligaţiile ce rezultă din contractele de asigurare. Prevederile Regulamentului intră în vigoare la 1 aprilie 2011 (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 1/5 din 11 ianuarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 37-38 din 11 martie 2011).

Legislaţie fiscală
1. Pentru a asigura îndeplinirea obligaţiei de invitare a contribuabilului la examinarea contestaţiei şi de a asigura dreptul contribuabilului la apărare, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat modelul Citaţiei la examinarea contestaţiei de către organul fiscal. Citaţiile menţionate se vor întocmi în 2 exemplare, una dintre care se va înmâna/expedia persoanei citate, iar alta se va anexa la contestaţia depusă de contribuabil. Evidenţa citaţiilor va fi ţinută în Registrul de evidenţă a citaţiilor (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 125 din 1 martie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-36 din 4 martie 2011).

2. Curtea Constituţională a declarat drept neconstituţională Legea nr. 193 din 15 iulie 2010 "Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative", prin care Parlamentul a operat modificări şi completări în Codul fiscal şi în Codul vamal, în partea ce ţine de scutirea de TVA a livrărilor de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar şi operaţional), precum şi neachitarea drepturilor de import la punerea în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului la expirarea contractului de leasing. Motiv al declarării neconstituţionalităţii legii menţionate a servit faptul că aceasta nu a fost avizată de Guvern, deşi are repercusiuni asupra veniturilor bugetare. Curtea Constituţională a stabilit că, la adoptarea Legii nr. 193 din 15 iulie 2010, Parlamentul a ignorat procedura de elaborare şi adoptare a amendamentelor care atrag majorarea sau reducerea veniturilor şi a cheltuielilor bugetare. Din aceleaşi considerente a fost declarat neconstituţional punctul 1 litera e) din Anexa la Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 "Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător" în redacţia Legii nr. 176 din 15 iulie 2010, prin care a fost micşorată taxa pentru întreţinerea cazinourilor care au până la 6 mese, inclusiv, de la 360000 lei pentru fiecare masă de joc la 180000 lei, iar începând cu a 7-a – 360000 lei (Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 5 din 18 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-36 din 4 martie 2011).

Bănci şi activitate bancară
1. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a aprobat în redacţie nouă Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Menţionez faptul că Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garantează plata depozitelor, inclusiv, a dobânzilor datorate şi neplătite, în limita plafonului de garantare stabilit la data constatării indisponibilităţii depozitelor. Actualmente plafonul de garantare constituie 6000 lei moldoveneşti (art.6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr. 575-XV din 26.12.2003) (Hotărârea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 119/1 din 25 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 39 din 15 martie 2011).

2. De asemenea, a fost modificat Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Modificările vizează determinarea bazei de calcul a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul menţionat, precum şi modul şi termenele de achitare a plăţilor băncilor către Fond (Hotărârea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 118/1 din 18 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 37-38 din 11 martie 2011).

Legislaţia muncii
1. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a publicat Informaţia cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2010, acesta constituind 2971,7 lei. Mărimea indicată a salariului mediu se va aplica în mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, cu începere de la 1 aprilie 2011. Recalculării sînt pasibile sumele iniţiale de compensare a pagubei stabilite conform Regulilor de compensare de către întreprinderi, instituţii, organizaţii a daunelor pricinuite lucrătorilor sau funcţionarilor în rezultatul mutilării sau al vătămării în alt mod a sănătăţii în legătură cu exercitarea de către ei a obligaţiunilor de muncă şi plăţilor de către agenţii economici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-42 din 18 martie 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii