Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

August 2011

Email Imprimare PDF

Va aducem la cunostinta, in continuare, noutatile, modificarile si completarile operate in legislatia Republicii Moldova pe parcursul lunii august 2011.

În această lună au fost efectuate modificări semnificative în domeniul asigurărilor sociale de stat:

Antreprenoriat
1. Ca urmare a modificării şi completării Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, organele de control vor avea temeiuri suplimentare de a-i atragere la răspundere contravenţională pe agenţii economici şi pe persoanele cu funcţii de răspundere ale acestora.

 • Au fost introduse sancţiuni noi pentru vânzătorii care comercializează bijuterii şi alte articole de uz casnic ce conţin metale preţioase şi pietre preţioase şi pentru agenţii economici ce activează în sfera respectivă (art. 282 alin. (21) şi (22)). Astfel, atât pentru lipsa registrului de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi pentru neînregistrarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase în registrul respectiv de evidenţă, a fost stabilită o amendă de la 2000 la 3000 de lei pentru persoane fizice şi de la 6000 la 10000 lei pentru persoanele juridice.
 • S-a introdus răspunderea contravenţională pentru încălcarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (art. 2911). Astfel pentru devierea de la cerinţele de identificare a persoanelor fizice, juridice sau a beneficiarului efectiv ori pentru neprezentarea de către entităţile raportoare în termenele stabilite a informaţiei sau pentru prezentarea informaţiei incomplete sau eronate privind activităţile şi tranzacţiile suspecte, realizate sau în proces de realizare cu o valoare ce depăşeşte 500 de mii de lei, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni în decursul a 30 de zile calendaristice, poate fi aplicată răspunderea contravenţională de la 2000 la 3000 de lei pentru persoanele fizice şi de la 6000 la 10000 de lei pentru persoanele juridice.
 • A fost înăsprită pedeapsa pentru achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii (art. 265). Amenda pentru încălcarea menţionată a fost stabilită în proporţie de la 2000 la 3000 de lei pentru persoanele fizice şi de la 6000 la 10000 lei pentru persoanele juridice. Până la modificări, pentru contravenţia menţionată putea fi aplicată o amendă de la 200 la maximum 2000 de lei.
 • De asemenea, a fost introdusă răspunderea contravenţională pentru protecţionism (art. 3131), nedeclararea conflictului de interese (art. 3132), tăinuirea unui act de corupţie ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare, împiedicarea activităţii legitime a autorităţii de protecţie a concurenţei (art. 314), efectuarea publicităţii ce contravine legii de către agenţii de publicitate (art. 364 (6)). (Legea nr. 126 din 7 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

2. De asemenea, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 a fost completat şi cu contravenţii noi în domeniul de asigurări sociale de stat obligatorii. Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale, la depistare, va întocmi procese-verbale de constatare a următoarelor contravenţii administrative:

 • Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale (art. 294 alin.1). Această încălcare se va sancţiona cu amendă de la 300 la 1000 de lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 1000 la 2000 de lei aplicată persoanei juridice.
 • Folosirea unui cod personal de asigurare socială străin sau fals, precum şi neincluderea codului personal de asigurare socială în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor (art. 294 alin.2). Aceasta se va sancţiona cu amendă de la 400 la 800 de lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 2000 la 4000 de lei aplicată persoanei juridice.
 • Includerea de date false sau incomplete în declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau în declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor (art. 2941 alin.1). Amenda pentru contravenţia menţionată va constitui de la 1000 la 2000 de lei, aplicată persoanei cu funcţii de răspundere.
 • Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei se calculează contribuţiile menţionate (art. 2941 alin.2). Aceasta se sancţionează cu amendă de la 600 la 1000 de lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. (Legea nr. 148 din 15 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a emis Hotărârea cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor). Prin Hotărârea nominalizată au fost aprobate formele şi conţinutul Raportului privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului), Raportului privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului) şi Raportului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului). Asigurătorii (reasigurătorii) au fost obligaţi să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare rapoartele menţionate până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – până la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune. (Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 26/15 din 7 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135-138 din 19 august 2011).

Legislaţia muncii
A fost publicată Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. Prin hotărârea menţionată au fost aprobate regulamentele care stabilesc cerinţele minime generale şi suplimentare de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, precum şi cerinţele minime de securitate şi sănătate aplicabile echipamentului de muncă. Hotărârea menţionată intră în vigoare la 1 ianuarie 2013. (Hotărârea Guvernului nr. 603 din 11 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135-138 din 19 august 2011).

Bănci şi activitate bancară
În scopul perfecţionării cadrului legal, ce ţine de efectuarea tranzacţiilor pe piaţa bunurilor mobiliare din sistemul bancar, a fost modificat art. 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, fiind expres prevăzute cazurile în care transferul cotei din capitalul băncii urmează a fi efectuat în mod exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei. Nerespectarea acestei cerinţe va duce la nulitatea absolută a tranzacţiilor respective. Concomitent, a fost modificată Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998, stabilindu-se că transferul de acţiuni ale băncilor în condiţiile art. 15 din Legea instituţiilor financiare se va înregistra numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a BNM, totodată, fiind stabilit că transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare urmează să fie efectuat doar în cazul în care hotărârile judecătoreşti devin irevocabile. (Legea nr. 184 din 27 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146 din 28 august 2011).

Reglementări din diverse domenii
1. În scopul facilitării comerţului extern şi simplificării procedurilor vamale la introducerea şi scoaterea mărfurilor în/din teritoriul vamal al Republicii Moldova, în temeiul Regulamentului privind procedura de vămuire la domiciliu s-a început implementarea unei noi proceduri de vămuire a mărfurilor – vămuirea la domiciliu. Această procedură simplificată de vămuire permite ca plasarea mărfurilor sub un regim vamal să se efectueze la sediul persoanei interesate, în locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor sau în alte locuri desemnate de către Serviciul Vamal. Accesul la procedura de vămuire la domiciliu se acordă de către Serviciul Vamal, la cererea persoanei interesate, prin emiterea unui Ordin în acest sens, cu clauza întrunirii de către solicitant a următoarelor condiţii:

 • Activează în domeniul comerţului extern cel puţin 2 ani, din data perfectării primei declaraţii vamale;
 • Nu a comis infracţiuni sau încălcări vamale pe perioada a 2 ani anterior prezentării solicitării;
 • Nu înregistrează debite faţă de bugetul de stat;
 • Solvabilitate financiară, confirmată prin înregistrări contabile şi alte acte;
 • Realizarea în cursul a 2 ani, anterior prezentării solicitării, a operaţiunilor de comerţ exterior cu valoarea tranzacţiilor ce depăşeşte suma de 5 mln. lei pe an sau a peste 100 de operaţiuni vamale pe an;
 • Utilizarea unui sistem satisfăcător de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi, dacă este cazul, a documentelor de transport care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale;
 • Dispune de personal, amplasamente şi echipamente necesare manipulării mărfurilor.

La examinarea solicitării de acordare a accesului la procedura de vămuire la domiciliu se vor lua în consideraţie informaţiile şi avizele prezentate de către alte autorităţi publice (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei etc.) în privinţa solicitantului. (Ordinul Serviciului Vamal nr. 214-O din 1 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

2. A fost modificat cadrul normativ ce reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului judecătoresc.

 • Ca urmare a modificării Legii privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 6 iulie 1995, au fost excluse din cadrul sistemului judiciar al Republicii Moldova instanţele judecătoreşti specializate economice şi militare, totodată stabilindu-se posibilitatea instituirii în cadrul instanţelor judecătoreşti a colegiilor/ completelor de judecată specializate.
 • S-au introdus modificări în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003. Modificările vizează transferarea competenţei de examinare a litigiilor economice judecătoriilor şi curţilor de apel. Ca excepţie de la regula de baza, potrivit căreia acţiunea se intentează în instanţa de la locul de aflare a pârâtului, s-au introdus completări prin care s-a stabilit că acţiunea ce ţine de încasarea datoriei scadente din contractul încheiat între agenţii economici va putea fi intentată şi în instanţa de la sediul reclamantului. Astfel, locul intentării acţiunii în litigiul menţionat este lăsat la discreţia reclamantului.
 • Din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 au fost excluse prevederile ce se referă la judecătoria militară, fiind transmisă competenţa judecătoriilor militare către judecătorii, care vor judeca în prima instanţă toate cauzele penale privind infracţiunile prevăzute de partea specială a Codului penal, indiferent de calitatea subiectului infracţiunii.

(Legea nr. 163 din 22 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146 din 28 august 2011).

3. Guvernul a aprobat Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială. Potrivit Regulamentului, contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising privind obiectele de proprietate industrială se înregistrează la AGEPI la solicitarea părţilor contractante. Regulamentul stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a contractelor menţionate, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, procedura de examinare a cererilor şi de înregistrare a contractelor, precum şi procedura de înregistrare a modificărilor contractelor, de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractelor, datele publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova, precum şi normele ce reglementează activităţile conexe procedurilor nominalizate. (Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12 august 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135-138 din 19 august 2011).

4. În scopul sporirii protecţiei consumatorilor, eliminării piedicilor în apărarea drepturilor lor, au fost efectuate modificări şi completări într-un şir de acte legislative din domeniul protecţiei consumatorilor, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012, după cum urmează:

 • Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13 martie 2003 a fost completată cu noţiuni noi, precum contractul de adeziune, decizia de tranzacţionare, influenţa nejustificată, etc. Au fost concretizate clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, enumerate situaţiile care constituie practici comerciale incorecte şi nominalizate organele competente de a fi sesizate în acest domeniu (instanţele judecătoreşti, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor).
 • Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992, precum şi Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, au fost completate cu prevederi potrivit cărora reclamanţii în acţiunile de protecţie a drepturilor consumatorilor sunt scutiţi de plata taxei de stat.
 • În Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 a fost introdusă o contravenţie nouă, care constă în utilizarea de către comerciant a practicilor comerciale incorecte (înşelătoare şi/sau agresive) care denaturează comportamentul economic al consumatorului. De asemenea, a fost înăsprită răspunderea pentru încălcarea regulilor privind protecţia consumatorilor, fiind stabilite sancţiuni sub formă de amendă de la 1000 la 2000 lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi amendă de la 2000 la 4000 lei aplicată persoanei juridice, cu emiterea deciziei, în ambele cazuri, de încetare sau de interzicere a practicii comerciale incorecte.

(Legea nr. 140 din 28 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146 din 28 august 2011).

5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a aprobat Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Regulamentul stabileşte indicatorii de calitate, care reflectă continuitatea livrării energiei electrice şi calitatea relaţiilor dintre operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali, precum şi consecinţele nerespectării valorilor minime stabilite ale indicatorilor de calitate. În cazul neasigurării indicatorilor de calitate (depăşirea duratei admise a unei întreruperi programate sau neprogramate, eliberarea avizelor de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice, reconectarea la reţeaua electrică în termen de 2 zile de la data achitării taxei de reconectare etc.), operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie este obligat să achite consumatorului final potenţial sau existent o compensaţie sau să reducă tariful la serviciile de distribuţie sau de transport a energiei electrice. (Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 406 din 25 februarie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 12 august 2011).

6. A fost aprobat Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor medico-sanitare private. (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 609 din 27 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-130 din 5 august 2011).

7. A fost publicat Regulamentul privind emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect. Regulamentul stabileşte modalitatea şi procedura de eliberare a avizului tehnic menţionat de către Inspecţia de Stat în Construcţii. (Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 41 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-130 din 5 august 2011).

 

Parteneri

Donoway Partner

Premii