Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Home Principală Arhiva

Ianuarie 2012

Email Imprimare PDF

Vă propunem în continuare noutăţile legislative publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe parcursul lunii ianuarie 2012.

Antreprenoriat

1. A fost modificată şi completată Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992. Prevederile acestei legi au fost completate cu reglementări care au fost excluse din Codul fiscal, care ţin de instalarea, exploatarea terminalelor POS şi stabilirea sancţiunilor pentru întocmirea incompletă a facturilor/facturilor fiscale în cazul livrării mărfurilor de importanţă socială. De asemenea, a fost modificat mecanismul de calculare a amenzii pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celei permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, stabilindu-se că amenda pentru încălcările menţionate va constitui mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţii menţionate. (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012).

2. A fost modificată şi completată Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007. Prin completările la lege, se concretizează că, pentru înregistrarea societăţilor de asigurare, fondurilor nestatale de pensii, asociaţiilor de economii şi împrumut şi filialelor acestora, este necesar avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. De asemenea, se stabilesc şi alte situaţii, în care avizul sau decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sunt obligatorii. (Legea nr. 261 din 19 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24 din 27 ianuarie 2012).

3. Au fost efectuate modificări şi completări în Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007. Modificările se referă la înlocuirea pe tot parcursul legii a cuvântului „beneficiu” cu cuvintele „profitul net” la cazul respectiv. Reieşind din această modificare, dividendele vor putea fi achitate doar din profitul net, care se poate face doar la sfârşitul perioadei de gestiune, după determinarea acestuia. (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012).

4. Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 s-a completat cu două contravenţii noi: Transportarea ilegală a călătorilor (art. 1971 şi Împiedicarea activităţii în cadrul auditului post-vămuire (art. 2871)). (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012).

5. A fost modificat şi completat Regulamentul cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010. Ca urmare a acestora, a fost modificat modul de avizare de către Ministerul Sănătăţii a preţurilor de producător la medicamente, precum şi procedura de aprobare şi înregistrare a acestora în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente. (Hotărârea Guvernului nr. 32 din 13 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 16-18 din 20 ianuarie 2012).

Legislaţia fiscală

1. Au fost efectuate modificări şi completări la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007):

 • una din cele mai importante modificări este modificarea cotelor impozitului pe venit (art.15), şi anume – reintroducerea impozitului pe venit pentru agenţii economici (înlocuirea cotei impozitului de „0%” cu „12%”); stabilirea cotei impozitului pe venit pentru gospodăriile ţărăneşti în mărime de 7% din venitul impozabil şi egalarea întreprinzătorilor individuali în privinţa impozitării cu persoanele fizice care nu practică activitate de antreprenoriat (7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei şi 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei);
 • a fost abrogată prevederea, potrivit căreia, se consideră surse de venit neimpozabile veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă (art. 20 lit.o1);
 • a fost modificat şi regimul impunerii câştigurilor de la campaniile promoţionale. Începând cu anul 2012, toate câştigurile obţinute de la campaniile promoţionale urmează a fi impozitate la sursa de plată cu 10%, indiferent de cuantumul acestui câştig (art. 901 alin.1);
 • începând cu anul curent, a fost permisă deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconformate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil (până acum aceste cheltuieli se deduceau în cuantum de 0,1%, potrivit Hotărârii Guvernului cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabil documentar nr. 485 din 04.05.1998) (art. 24 alin.10);
 • a fost exclusă prevederea potrivit căreia nu se permite deducerea sumelor plătite la procurarea terenurilor (art. 24 (5)). Astfel, în cazul în care agentul economic va cumpăra un teren, sumele aferente procurării acestuia vor fi permise la deduceri pe principii generale;
 • proprietatea, pe care contribuabilul va avea dreptul de a calcula uzura, este proprietatea materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei. (art. 26 alin. 2);
 • în vederea asigurării unei progresivităţi a normelor de uzură în scopuri fiscale, se propune majorarea normei de uzură de la 10% la 12,5% pentru proprietatea raportată la categoria III. (art. 26 alin.8);
 • începând cu acest an, contribuabilul va avea dreptul de a reporta suma pierderilor rezultate din activitatea de întreprinzător nu pe următorii cinci ani, după cum era până acum, dar pe următorii 3 ani. (art. 32 alin.1);
 • a fost majorată mărimea scutirii personale anuale de la 8100 lei la 8640 lei, a scutirii personale anuale majore de la 12000 lei la 12840 lei şi a scutirii pentru persoanele întreţinute de la 1800 lei la 1920 lei. (art. art. 33, 35);
 • au fost efectuate modificări şi în privinţa regimului fiscal al organizaţiilor necomerciale, fiind simplificată procedura scutirii de impozit pe venit (art. 52). Astfel, organizaţiile, care vor dori să beneficieze de prevederile art. 52 din Codul fiscal, nu vor mai fi obligate să obţină statut de utilitate publică, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit realizându-se prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat. În cazul în care se va constata că organizaţia necomercială nu se conformează prevederilor articolului menţionat, ea va fi supusă impozitării în modul general stabilit;
 • titlul II al Codului fiscal a fost completat cu un capitol nou – 71 Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (art. 541 – art. 544). Potrivit acestui capitol, agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti şi întreprinzătorilor individuali) şi la care cifra de afaceri anuală constituie până la 100000 lei, urmează să aplice regimul de impozitare stabilit de acest capitol – cota impozitului pe venit de 3% din obiectul impunerii. Agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti şi întreprinzătorilor individuali) şi la care cifra de afaceri anuală constituie de la 100.000 de lei la 600.000 de lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut de capitolul respectiv sau modul de impozitare general stabilit;
 • odată cu introducerea impozitului pe venit, apare şi obligaţia de achitare în rate a acestuia, astfel, stabilindu-se că în anul 2012 contribuabilii care obţin venit nu din munca salariată sau de la care nu se reţine la sursa de plată impozitul pe venit din dobânzi şi royalty, sunt obligaţi să achite, nu mai târziu de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu ¼ din suma calculată ca impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv. (art. 84);
 • s-a majorat de la 5% la 7% cota impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată de la persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător, pe unele venituri obţinute de către aceştia (art. 90). Totodată, a fost anulată obligaţia de a reţine la sursa de plată impozitul pe venit, pe plăţile achitate contribuabililor pentru unele tipuri de servicii ca locaţiune, publicitate, audit, servicii de management şi marketing etc.;
 • a fost modificată şi cota impozitului pe venit ce urmează de a fi reţinută la sursa de plată din plăţile achitate nerezidenţilor, în sensul egalării acestora cu cotele prevăzute pentru agenţii economici autohtoni (art. 91);
 • s-a stabilit că nu constituie obiect impozabil cu TVA livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,2% (anterior era stabilit doar 0,1%) din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare (art. 95 alin.3);
 • a fost concretizată baza de calcul a TVA pentru mărfurile de uz sau consum personal importate de către persoanele fizice. Astfel, dacă valoarea în vamă a bunurilor importate va depăşi limita neimpozabilă de 200 de euro, TVA se va achita de la valoarea totală a bunului, dar nu numai de la valoarea care depăşeşte limita neimpozabilă, după cum era până acum (art. 101 alin.7);
 • au fost excluse din categoria serviciilor scutite de TVA serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor (art. 101 alin. 5) şi proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate (art. 101 alin. 8);
 • s-a stabilit expres că suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valoarea care nu a fost supusă uzurii, a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei (art. 102 alin.4);
 • a fost instituit registrul general electronic al facturilor fiscale (art. art. 93 pct.19, 1181). Acesta este un registru constituit şi administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care furnizorii vor înregistra facturile fiscale în decursul zilei în care acestea au fost eliberate, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de:
 • a) 100.000 lei – începând cu 1 iulie 2012, de către subiecţii impunerii cu TVA care sunt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul Fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuză;

  b) 50.000 lei – începând cu 1 ianuarie 2013, de către toţi subiecţii impunerii cu TVA;

  c) 10.000 lei – începând cu 1 ianuarie 2014, de către toţi subiecţii impunerii cu TVA.

 • a fost concretizată baza de calcul a accizului în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor importate de către persoanele fizice va depăşi limita neimpozabilă de 200 euro (art. 124 alin.1);
 • în scopul dezvoltării ramurii vitivinicole a fost anulat accizul pentru vinul din struguri proaspeţi şi mustul de struguri. De asemenea, s-a anulat accizul pentru articolele de cristal. Totodată, a fost majorat accizul la băuturile alcoolice, articolele din tutun etc. (Anexa la titlul IV);
 • s-a stabilit că suma neachitată a obligaţiei fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul: a) beneficierii de reducerea amenzii pentru încălcarea fiscală; b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului; c) atestări lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici (art. 129 pct. 13);
 • a fost exclusă prevederea potrivit căreia darea de seamă fiscală corectată nu poate fi prezentată mai târziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe perioada fiscală următoare. Această modificare va permite contribuabilului să prezinte darea de seamă fiscală corectată pentru orice perioadă, până la anunţarea şi/sau derularea controlului fiscal (art. 188);
 • titlul V al Codului fiscal a fost completat cu capitolul 111 „Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice”. Potrivit acestui capitol, obiecte ale estimării prin metode indirecte vor fi veniturile obţinute de către persoanele fizice începând cu 1 ianuarie 2012;
 • au fost modificate sancţiunile pentru încălcările fiscale, în sensul înăspririi acestora (pentru neutilizarea maşinilor de casă şi de control, pentru neasigurarea păstrării documentelor contabile, pentru neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate etc. (Capitolul 15 din titlul V).
 • Acestea şi alte modificări şi completări la Codul fiscal au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012. (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011).

  2. Au fost efectuate modificări şi completări în Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007). Ca urmare a modificărilor, a fost schimbat regimul fiscal al angajaţilor agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe. (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012).

  3. De asemenea, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012 au fost publicate completări şi modificări la următoarele legi:

 • Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992,
 • Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997,
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997, Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV, Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997, Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal nr. 408-XV din 26 iulie 2001 (republicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
 • Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007);
 • Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011).
 • 4. A fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Potrivit legii menţionate s-a menţinut tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator constituie 23% şi partea datorată de angajat – 6%. De asemenea, a fost menţinut tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat în mărime de 22% pentru sectorul agricol, din care 16% vor fi calculate din mijloacele angajatorului şi 6% vor fi subvenţionate din bugetul de stat. Contribuţia de asigurări sociale de stat pentru contribuabilii care activează pe cont propriu (întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori), pentru titularii patentei de întreprinzător şi pentru cetăţenii angajaţi prin contract în străinătate a fost fixată în sumă fixă – 4704 lei anual. Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat de către angajator pentru asigurarea socială a angajaţilor din aviaţia civilă, ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale, s-a menţinut la tariful de 33% din fondul de salarizare şi alte recompense. Agenţii economici, a cărora activitate de bază este realizarea de programe, vor calcula, reţine şi achita contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii la tariful general stabilit. (Legea nr.270 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 15 din 17 ianuarie 2012).

  5. De asemenea, a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012. Legea în cauză prevede menţinerea pentru anul 2012 a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la nivelul de 7% din fondul de remunerare a muncii şi alte recompense (câte 3,5% pentru angajat şi angajator). Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă a fost stabilită pentru anul 2012 în cuantum de 2982 lei. (Legea nr. 271 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 15 din 17 ianuarie 2012).

  6. Guvernul a aprobat un nou Regulament cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, care a intrat în vigoare din data de 13 ianuarie 2012. Regulamentul respectiv determină modul de delegare şi de compensare a cheltuielilor de delegare, şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice atât de drept public, cât şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv, instituţiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. Potrivit noului Regulament:

 • a fost majorată norma diurnelor şi plafoanelor de cazare pentru salariaţii detaşaţi; - pentru zilele de plecare şi sosire, diurnele se vor achita în mărime de 100% din normele stabilite;
 • în cazul delegării pentru o singură zi în teritoriul Republicii Moldova, diurnele nu se plătesc, iar peste hotarele republicii, diurnele se plătesc în mărime de 100% din normele stabilite;
 • cheltuielile pentru utilizarea lenjeriei de pat în trenuri se compensează fără prezentarea documentelor primare;
 • cheltuielile pentru călătoria cu taximetrele până la gară, aerogară, debarcader şi retur (atât în ţară, cât şi peste hotare), pot fi compensate doar în situaţia în care ora sosirii sau plecării detaşatului nu corespunde cu orarul de timp al transportului public.
 • Totodată, menţionez că Regulamentul conţine şi un şir de lacune, care necesită a fi înlăturate prin reglementarea acestora. Regulamentul nu stabileşte care documente sunt considerente documente de călătorie, în baza cărora se vor determina zilele aflării efective în deplasare; cum urmează a fi demonstrată clasa econom a transportului, dacă biletul de călătorie este unul electronic; cine este obligat să elibereze documentul care atestă orarul de timp al transportului public, atât în ţara noastră, cât şi în străinătate; de la ce zi va fi aplicat cursul valutar, în cazul achitării cheltuielilor de deplasare prin intermediul cardului corporativ etc. (Hotărârea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7-12 din 13 ianuarie 2012).

  7. Au fost efectuate modificări şi completări la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22 iulie 2004. Modificările vizează sursele de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale, punând o povară tot mai grea pe umerii angajatorului. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2012, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, se efectuează în modul următor:

  a) prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;

  b) a doua zi, a treia şi a patra calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;

  c) începând cu a cincea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Ca excepţie de la cele menţionate, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă. (Legea nr.227 din 25 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7-12 din 13 ianuarie 2012 şi Legea nr. 3 din 15 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24 din 27 ianuarie 2012).

  8. A fost modificat Regulamentul cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 292 din 8 octombrie 2010. Modificările se referă la criteriile pe care trebuie să le întrunească solicitantul includerii în Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi documentele ce urmează de a fi anexate la cererea respectivă. De asemenea, s-a stabilit că cererea repetată privind includerea în Lista menţionată, în cazul în care organizaţia sau întreprinderea a fost exclusă anterior din aceasta sau nu a fost acceptată includerea, urmează a fi depusă nu mai devreme de expirarea termenului de cel puţin un trimestru de raportare, din ziua emiterii deciziei corespunzătoare. (Hotărârea Guvernului nr. 28 din 13 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 15 din 17 ianuarie 2012).

  Auditul şi evidenţa contabilă

  1. Au fost efectuate modificări şi completări în Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din16 martie 2007. Prin modificările în cauză a fost completată lista genurilor de activitate pe care are dreptul să le efectueze societatea de audit, auditorul întreprinzător individual, cu activitatea ce tine de îndeplinirea funcţiilor comisiei de cenzori. Totodată, s-a stabilit că, pe lângă activitatea de audit, unul şi acelaşi auditor nu poate presta, în cadrul aceleiaşi entităţi auditate, pentru aceeaşi perioadă de gestiune, servicii de îndeplinire a funcţiilor comisiei de cenzori (art. 6 al Legii). De asemenea, a fost majorat de la 3 ani consecutivi la 7 ani consecutivi, termenul pe parcursul căruia unul şi acelaşi auditor nu are dreptul să efectueze auditul la o entitate, stabilindu-se că auditorul care a efectuat auditul la o entitate în decursul a 7 ani consecutivi poate efectua la aceeaşi entitate auditul doar la expirarea a 2 ani de la ultimul audit (art.11 al Legii). Începând cu 13.07.2012, va intra în vigoare prevederea, potrivit căreia auditorul poate desfăşura activitate de audit în calitate de auditor întreprinzător individual sau salariat al unei societăţi de audit ori al unui auditor întreprinzător individual (art. 5 alin. 3 al Legii). (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012).

  2. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, de asemenea, a fost modificată şi completată. Modificările se referă la particularităţile ţinerii evidenţei contabile şi prezentarea rapoartelor de către instituţiile publice. (Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012).

  3. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a aprobat Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012. Prevederile Modului menţionat a intrat în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2012. (Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1 din 3 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012).

  Reglementări din diverse domenii

  1. A fost publicată Legea bugetului de stat pe anul 2012. Bugetul de stat pe anul 2012 a fost aprobat la venituri cu 21.367.269,1 mii de lei, la cheltuieli cu 22.164.269,1 mii de lei, cu un deficit bugetar de 797.000,0 mii de lei. (Legea nr. 282 din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova 19-20 din 25 ianuarie 2012).

  2. Au fost efectuate modificări şi completări la Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000. Modificările se referă la organizarea activităţii editoriale, încheierea contractului de editare, drepturile editoriale, difuzarea producţiei editoriale etc. (Legea nr. 228 din 25 noiembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7-12 din 13 ianuarie 2012).

   

  Parteneri

  Donoway Partner

  Premii